petek, 12. julij 2024

JULIJ 2024 - PRAVNE OSEBE

 

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKOM

ČETRTEK, 15. IN PETEK, 16. AVGUSTA 2024 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE. 
Mestna blagajna
 bo ZAPRTA.


DEŽURNE SLUŽBE:

 • OSKRBA S PITNO VODO
  na številki 031 532 094 - za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane,
  na številki 031 362 539 – za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli;
 • KANALIZACIJA, GREZNICE, ČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030

ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v ČETRTEK 15.08.2024 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 15.8. na 16.8. in tako do konca tedna do vključno sobote, 17.8.2024).

 

OBVESTILO O REDNEM PRAZNJENJU BLATA GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

Storitev praznjenja greznic oz. MKČN je obvezna gospodarska javna služba. V skladu z veljavno zakonodajo mora izvajalec javne službe uporabnikom prazniti greznico oz. MKČN najmanj na tri leta. Za to storitev se izvaja mesečni obračun, kar določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. To pomeni, da OKP Rogaška Slatina d.o.o. prazni greznico ali MKČN najmanj enkrat v treh letih, strošek te storitve pa se zaračuna mesečno. Osnova za zaračunavanje izvajanja te storitve je količina dobavljene pitne vode, za omrežnino pa velikost vodomera. V primeru, ko objekt ni priključen na javno vodovodno omrežje in ni merjenja porabe pitne vode, se storitev zaračunava na podlagi števila stalno ali začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan, kar pomeni, da se storitev obračuna mesečno za eno osebo za 4,5 m³ vode. Omrežnina pa se v tem primeru v skladu s 4. točko 20. člena Uredbe obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka in faktorjem omrežnine.

Uporabniki stanovanjskih stavb so predhodno (najmanj 15 dni pred izvedbo) pisno obveščeni o datumu nameravanega praznjenja greznice ali MKČN. Če uporabniku najavljeni termin ne ustreza, ali iz drugih razlogov (greznice nima -WC na štrbunk, ali meni, da greznica ali MKČN z avtocisterno ni dosegljiva), nas mora o tem pisno obvestiti (navesti je potrebno razlog spremembe termina, točen naslov in telefonsko številko) na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..; najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve. Po prejemu obvestila za prestavitev termina, bomo stanje preverili in določili nov možen termin praznjenja greznice ali MKČN (odvisno od razloga spremembe) in o tem pisno obvestili uporabnika. Termin praznjenja greznice ali MKČN je možno spremeniti največ enkrat.

Praznjenje greznic in MKČN se praviloma izvaja ob prisotnosti uporabnikov (lastnikov ali najemnikov), če pa uporabniki niso prisotni, nam lahko pisno dovolijo praznjenje v odsotnosti (pisno na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, po faksu: 03/81-21-415 ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.). 

Če uporabnik najavljenega termina opravljanja storitve ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi oziroma spremeni in s tem onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitve, mora plačati nastale stroške, razen stroškov ravnanja z blatom, ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.

 

NA OBMOČJIH UREJENIH S KANALIZACIJSKIM SISTEMOM, KI JE ZAKLJUČEN S KČN, GREZNICE NISO DOVOLJENE (OBVEZNA OPUSTITEV GREZNICE IN PRIKLJUČITEV NA JKO), ZATO SE ZA TE OBJEKTE STORITEV PO TEM PLANU PRAZNJENJA NE IZVAJA.

 

LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

S 1. julijem 2011 je pričela veljati Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010 in 44/22-ZVO-2). Uredba prepoveduje mešanje biološko razgradljivih odpadkov z mešanimi komunalnimi odpadki ali drugimi ločeno zbranimi frakcijamiZ uvedbo ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, je le-te prepovedano odlagati v zelen zabojnik.

Izvajalec javne službe ima pravico do izvajanja sortirne analize na terenu (fizičen pregled vsebine zabojnika oziroma vreče) z namenom ugotavljanja prisotnosti biološko razgradljivih odpadkov med mešanimi odpadki (odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah). Kršitelji bodo sankcionirani skladno z veljavno zakonodajo.

Stanovalci v individualnih objektih so dolžni biološko razgradljive odpadke kompostirati v lastnem vrtnem kompostniku. V kolikor postavitev vrtnega kompostnika ni možna, je vključitev v sistem ločenega zbiranja in odvoza biološko razgradljivih odpadkov obvezna.

V nadaljevanju so kratka navodila za kompostiranje na vrtu in navodila, kaj sodi in kaj ne v rjav zabojnik. Več o tem lahko preberete na naši spletni strani www.okp.si.

Koraki kompostiranja:

 1. Na dno izbranega prostora naložimo do 15 centimetrov plast grobega materiala, kot so razrezan les, listje, slama. S tem se doseže prezračevanje komposta in prepreči, da bi se kup od spodaj močil.
 2. Na to površino nato odlagamo mešanico organskih odpadkov in tvorimo obliko kupa, ki ga moramo zavarovati pred dežjem.
 3. V kompostnem kupu se bo začel odvijati proces trohnenja.

Kompostnik za kompostiranje lahko kupite v specializiranih trgovinah.

Za vse, ki nimate možnosti kompostiranja in uporabljate rjavi zabojnik dodajamo kratka navodila kaj sodi in kaj ne v rjavi zabojnik.

 

POMEMBNO: Biološko razgradljive odpadke lahko v rjavi zabojnik dajete v razsutem stanju, v papirnatih vrečkah ali v biološko razgradljivih vrečkah iz škroba. Biološko razgradljive odpadke je PREPOVEDANO oddajati v navadnih plastičnih vrečkah.

Kaj odlagamo v rjavi zabojnik ?

 • zelenjavne in sadne odpadke ter ostanke hrane (pokvarjeni prehrambni izdelki brez embalaže, kuhani netekoči ostanki hrane, jajčne lupine),
 • čajne in kavne usedline s filtrom,
 • papirnate vrečke sadja in zelenjave, papirnate robčke,
 • odmrle sobne rastline, staro zemljo lončnic, cvetje;
 • pokošeno travo, plevel, listje, rože, vrtne odpadke,
 • ostanke rož, stebla zelenjave in vso neuporabljeno zelenjavo.

V zabojnik za biološko razgradljive odpadke ni dovoljeno dajati: olja in maščob, kosti, cigaretnih ogorkov, živalskih iztrebkov, plenic in vložkov, kakršnekoli embalaže, kamenja, plastičnih vrečk, kovin in ostalih biološko NERAZGRADLJIVIH odpadkov. Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi.

 

OPOZORILO LASTNIKOM PSOV

Pri izvajanju komunalnih storitev (pobiranju odpadkov, zamenjavi in popisu vodomerov) ugotavljamo, da imajo naši zaposleni večkrat probleme s psi uporabnikov komunalnih storitev, saj se ti prosto nekontrolirano gibljejo na dovoznih poteh ali dvoriščih, lajajo, se zaletavajo v naše zaposlene ipd. V nekaj primerih je že prišlo do ugrizov psov, tako da so naši delavci morali  poiskati zdravniško pomoč.

Radi bi vas opozorili, da so lastniki psov na podlagi Zakona o zaščiti živali ( ZZZiv, Uradni list RS, št. 38/13, 21/18-ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23) dolžni poskrbeti za obvladovanje psov, da niso nevarni okolici. Nevaren pes je po definiciji navedenega zakona pes, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kaže napadalno vedenje do človeka ali pa pes, ki je ugriznil človeka. Globa za opustitev fizičnega varstva nevarnega psa znaša po zgoraj navedenem zakonu za fizično osebo od 800 € do 1.200 €.  Nadzor nad spoštovanjem določil ZZZiv in izrekanje mandatne kazni je v pristojnosti policije. Prav tako pa obligacijski zakon določa, da je za škodo, ki jo povzroči žival, odgovoren imetnik živali. Upravičenost odškodnine v primeru ugriza živali izhaja iz temeljne odgovornosti v nepredvidljivem ravnanju živali in s tem možnosti ogrožanja življenja in zdravja ljudi ter poškodovanja stvari. Zaradi tega mora imetnik živali poskrbeti in narediti vse, da prepreči nastanek škode sicer oškodovancu pripada odškodnina. Da se lastnik psa izogne temu, mora zagotoviti fizično varstvo za svojega psa.

Da se v bodoče izognemo tem neprijetnostim in v želji, da bodo lahko naši delavci dobro in nemoteno izvajali svoje delo pri opravljanju komunalnih storitev, vas prosimo za upoštevanje teh navodil (priporočil).