petek, 12. julij 2024

Kanalizacija

Kanalizacija je razvejan sistem kanalov in objektov, ki služijo za odvod odpadne vode do čistilnih naprav in od tam naprej v odvodnik (reka, potoki, kanali).

Namen odstranjevanja odpadnih voda so zbiranje, odvajanje in odstranjevanje vseh onesnaženih in meteornih voda, ki nastanejo v naseljenem področju na način, ki ne ogroža zdravja prebivalstva, ne krni estetskega videza, ne moti prometa in ne ogroža vode, tal in podtalnice. Poleg tega je treba preprečiti ali vsaj omejiti poplave, ki jih povzroča meteorna voda. Voda za pridobivanje pitne ali tehnološke vode se odvzema iz naravnega krogotoka vode; del se porabi, večji del pa se vrača v naravo in pogosto povzroča obremenitve, ki presegajo samočistilno sposobnost voda, zato je nujno potrebno namensko odvajanje in čiščenje trdih in raztopljenih snovi v odplakah. Cilj je te potem očiščene vračati v podtalnico ali površinske vode.


Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin.

Podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je ustanovljeno, med ostalim, za gospodarjenje z javnim kanalizacijskim sistemom in zagotavljanje obratovalne sposobnosti kanalizacij na območju šest občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah.

Investicijska in vzdrževalna dela

Investicijska in vzdrževalna dela na kanalizaciji.

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC IN BLATA MALIH KOMUNALNIH ČISTIL…

Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN

PLAN PRAZNJENJA GREZNIC ALI MKČN IN PREGLED MKČN V OBDOBJU OD 2021 DO 2024

Kot izvajalec  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  vode  v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrt...

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživelavseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.Namen pobude je že...

Prijava napak na kanalizaciji

Prijava napak na kanalizaciji
 GSM 031 365 030 

Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina (za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
 GSM 031 532 094 

Dežurni Mestinje (za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
 GSM 031 362 539 

Obrazci in vloge (PDF)