petek, 12. julij 2024

Čistilne naprave

ČISTILNE NAPRAVE

Čiščenje komunalnih, padavinskih in industrijskih odpadnih voda izvaja družba OKP - Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. kot upravljavec, na naslednjih čistilnih napravah:

 • KČN Rogaška Slatina (12500 PE) - Občini Rogaška Slatina in Rogatec,
 • KČN Šmarje pri Jelšah (3200 PE) - Občina Šmarje pri Jelšah,
 • KČN Podčetrtek (5.000 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Mestinje (1950 PE) - Občina Šmarje pri Jelšah,
 • MKČN Kozje (1000 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Olimje (650 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Imeno (450 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Pristava (415 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Kunšperk (350 PE) - Občina Bistrica ob Sotli,
 • MKČN Sedlarjevo (250 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Podsreda (250 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Kostrivnica (198 PE) - Občina Rogaška Slatina,
 • MKČN Sveti Florijan (150 PE) - Občina Rogaška Slatina,
 • MKČN Lesično (150 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Sveta Ema (100 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Šonovo (58 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Trebče (49 PE) - Občina Bistrica ob Sotli,
 • MKČN Stanovanjski blok Šentvid (40 PE) - Občina Šmarje pri Jelšah,
 • Industrijska ČN odlagališča komunalnih odpadkov Tuncovec - Občina Rogaška Slatina.

Nadzor delovanja malih KČN se izvaja skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (ocena obratovanja, prve meritve in obratovalni monitoring, evidence MKČN, prevzem in obdelava blata MKČN, …).Redno praznjenje, prevzem in obdelava blat obstoječih greznic.

Investicijska in vzdrževalna dela

Sanacije, popravila, raziskave ter izgradnje novih objektov ...

PLAN PREGLEDA MKČN V OBDOBJU OD 2021 DO 2024

Uporabniki stanovanjskih stavb so predhodno ( najmanj 15 dni pred izvedbo ) pisno obveščeni o datumu nameravanega praznjenja greznice ali MKČN in p...

OBSTOJEČE PRETOČNE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Na območjih brez javnega kanalizacijskega omrežja morajo imeti objekti malo komunalno čistilno napravo. To velja za objekte z gradbenim dovoljenjem...

TEHNIČNI PRAVILNIK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

SEZNAM MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

SEZNAM TIPSKIH MKČN, ZA KATERE JE BILA PREDLOŽENA USTREZNA DOKUMENTACIJA PO PREDPISIH O GRADBENIH PROIZVODIH - ver. 22. 1. 2019