petek, 12. julij 2024

SEPTEMBER 2023 - PRAVNE OSEBE

 


KOMUNALA.INFO

Vabljeni k uporabi Komunala.Info. Aplikacija je preprosta za uporabo, uporabnikom pa omogoča preglede izdanih računov, stanja obveznosti in plačil, zgodovine odčitkov merilnikov, omogoča javljanje stanja vodomera, prijavo na e-račun in še in še. Do nje dostopate preko e-naslova: www.komunala.info/kominfo-ui/vstopna. Z drsnikom izberite podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. in potrdite z gumbom preusmeri. Vpišete uporabniško ime, geslo ter kliknete Prijava.

Kako se na portal Komunala.Info prijavite prvič?

Pri prvi prijavi določite svoje uporabniško ime in ga vpišete v prazno polje, izpolnite polje s podatki ime in priimek/naziv. V polji »šifra stranke« in »odjemno mesto« prepišite podatke z računa OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (zgoraj desno na računu). Izberite si geslo, geslo potrdite tudi v polju »ponovi geslo«. Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov »e-pošte« in kljukica pri »strinjam se s pogoji uporabe«. Na prej navedeni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Uporabniški račun boste aktivirali s klikom na potrditev v sporočilu. Pred aktiviranjem uporabniškega računa njegova uporaba ni možna.

Kako se prijavite na portal, ko uporabniško ime že imate?

V označena polja vpišite svoje uporabniško ime in geslo ter pritisnite gumb prijava.

V kolikor pri uporabi komunale.info naletite na težave ali potrebujete pomoč, nas lahko pisno obvestite na naš e- naslov in bomo zadevo v najkrajšem možnem času rešili.

 


KAKŠEN JE POSTOPEK PRIKLJUČITVE NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE (JKO)?

Dolžnost lastnikov objektov je, da na tipskem obrazcu (OB 03 VLOGA ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA JAVNO INFRASTRUKTURO JVO IN JKOOB 04 OBRAZEC ZA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV - dobite jih lahko tudi na upravi OKP), izpolnijo vlogo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in jo oddajo na naslov podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Lastnik je dolžan vlogo za izvedbo priključka na revizijski jašek javne kanalizacije podati najkasneje v petnajstih dneh pred izvedbo del.

K vlogi mora investitor priložiti naslednje:

 • kopijo gradbenega dovoljenja, oziroma dokaz o legalnosti gradnje,
 • načrt hišnega priključka kanalizacije, ki ga lahko izdela OKP Rogaška Slatina, oziroma soglasje  na izvršilni načrt, če tega izdela kdo drugi,
 • potrdilo o plačilu predračuna, v kolikor dela naročate pri OKP Rogaška Slatina.

Vsakemu bodočemu uporabniku javne kanalizacije so zaposleni na OKP Rogaška Slatina d.o.o., pripravljeni svetovati,  kako pripraviti obstoječe hišne odtoke za priključitev na JKO in kako opustiti obstoječo greznico. Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode ter upravljavcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli. Po priključitvi na javno kanalizacijo se greznica očisti in zasuje ali uporabi za zadrževalni bazen za padavinske vode. 

Vsa gradbena dela se lahko naročijo pri izvajalcu javne službe. Obračun storitev se bo vršil po predračunu.

Lahko pa si za priključitev hišnega odtoka na JKO sami poiščete usposobljenega zunanjega izvajalca. V tem primeru vas moramo opozoriti, da ste o tem dolžni pravočasno, to je najmanj osem dni pred izvedbo del, obvestiti izvajalca javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, saj mora biti s strani izvajalca javne službe zagotovljen strokovni nadzor ob izvedbi priključka,  stroške le-tega pa mora pokriti naročnik. Prav tako je potrebno pri tem očistiti in izprazniti obstoječo greznico, kar lahko izvede le izvajalec javne službe, ki poskrbi za odvoz greznične gošče na čistilno napravo.

Priključitev je zaradi možnosti nadzora in odvoza grezničnih gošč, potrebno izvesti v delovnem času podjetja OKP, po predhodnem dogovoru. V kolikor se praznjenje greznice in odvoz grezničnih gošč izvaja izven delovnega časa, se storitev obračuna kot intervencijsko praznjenje in se cena poveča za 50 %.

 


DO KDAJ SE JE POTREBNO PRIKLJUČITI NA JAVNO KANALIZACIJO?

Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega objekta na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev, podpisane pogodbe o izvajanju komunalnih storitev in urejene služnostne pravice za obratovanje in vzdrževanje v korist izvajalca.  Komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo. 

Priključitev na javno kanalizacijo se mora opraviti pod nadzorom izvajalca v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi. 

 


OPUSTITEV GREZNICE OB VGRADNJI MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Kadar nadomeščate obstoječo pretočno greznico z vgradnjo male komunalne čistilne naprave, se greznica očisti in zasuje ali uporabi za odvajanje padavinskih voda, enako kot pri priključitvi na javno kanalizacijo. Čiščenje in praznjenje greznice ter odvoz grezničnih gošč lahko izvede le izvajalec javne službe, zato ste dolžni pravočasno, najmanj osem dni pred nameravano izvedbo del, pri izvajalcu javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o. naročiti storitev čiščenja in praznjenja greznice. Dela je potrebno izvajati v delovnem času podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., po predhodnem dogovoru z izvajalcem odvoza. V kolikor se praznjenje greznice in odvoz izvaja izven delovnega časa, se storitev obračuna kot intervencijsko praznjenje in se cena poveča za 50 %.

 


KAJ NE SPADA V KANALIZACIJO?

K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav lahko veliko prispevamo tudi uporabniki. V kanalizaciji žal pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode, škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali napravam na kanalizacijskem sistemu, lahko pa celo spremenijo sestavo odpadne vode do take mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka stopnja čiščenja na čistilni napravi. Te snovi so lahko nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje.

 

V ODTOK IN KANALIZACIJSKI SISTEM NE SODIJO:

 • Odpadna olja in naftni derivati, saj so to biološko težko razgradljive ali nerazgradljive snovi, ki se na čistilni napravi ne razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike. Olja in maščobe povzročajo mastne obloge na kanalizaciji in zmanjšujejo pretočnost v ceveh. Na čistilnih napravah pa povzročajo pojav plavajočega blata, ki otežuje čiščenje odpadne vode.
 • Gradbeni odpadki, kot so različni gradbeni ostanki, malta, cement, deske, opažni elementi, ker zmanjšujejo prevodnost kanalov. Na čistilnih napravah pa lahko povzročijo strojelom na tekalnih kolesih na črpalkah ter lomljenje polža v kompaktorju.
 • Barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, fitofarmacevtska sredstva in zdravila, ker vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, ki povzročajo motnje ali celo prekinitve delovanja biološkega dela čistilne naprave in zastrupitev živih organizmov v odvodnikih. Nevarni odpadki povzročajo na čistilnih napravah prekomerno obremenitev. Posledično mikroorganizmi, ki vršijo biološko čiščenje, nabreknejo, nastane plavajoče blato, poraba kisika in posledično električne energije se močno poveča, s tem pa tudi strošek čiščenja.
 • Trdni odpadki, kot so nogavice, čistilna volna, kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in embalaža, ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe. Odpadki kot so kozmetični pripomočki in tekstil tvorijo vlaknaste in nitaste odpadke, ki mašijo črpalke, lahko zamašijo grablje na čistilni napravi.
 • Sredstva za nego dojenčkov, kot so plenice za enkratno uporabo, hladilni in vlažilni robčki, vata, palčke za ušesa, toaletni pripomočki za odrasle, kot so vložki, tamponi, kondomi, plenice.
 • Organski odpadki, kot so ostanki hrane iz gospodinjstev ali obratov za pripravo hrane, ker povečujejo obremenitev odpadne vode in povečujejo količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so organski odpadki vaba in hranilo za glodavce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo.
 • Različni organski odpadki, kot so pokošena trava, plevel z vrtov ali celo deli živalskih trupel, ker povzročajo manjšo prevodnost ali kar zamašitev kanalov.
 • Vsebine grezničnih jam, ker povečujejo obremenitev odpadne vode in količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave.

 


 KORISTNE INFORMACIJE:

 • Ko stranka pošlje sporočilo po e-pošti na elektronski naslov: »Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.«, prejme z naše strani povratni mail, s katerim potrjujemo, da je pošta sprejeta v naš sistem.
 • Vsako spremembo, ki vpliva na obračun komunalnih storitev (sprememba lastnika, plačnika, števila oseb,…) so stranke dolžne same javiti na komunalno podjetje, v roku 15 dni od nastanka spremembe. Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev OBVEZNO. Kazen za fizično osebo, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 400 EUR. Kazen za pravno osebo, samostojnega podjetnika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 1.400 EUR.