Samstag, 30 September 2023

JULIJ 2022 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKOM
 • VARČUJTE S PORABO PITNE VODE
 • MENJAVE VODOMEROV
 • LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, ČASOPISA IN REVIJ
 • OBVESTILO O REDNEM PRAZNJENJU BLATA GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)
 • KORISTNE INFORMACIJE

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKOM

PONEDELJEK, 15. AVGUSTA 2022 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE.  Mestna blagajna bo ZAPRTA.

DEŽURNE SLUŽBE:

 • OSKRBA S PITNO VODO
  na številki 031 532 094 - za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane,
  na številki 031 362 539 – za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli;
 • KANALIZACIJA, GREZNICE, ČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030

ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v ponedeljek 15.08.2022 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 15.8. na 16.8. in tako do konca tedna do vključno sobote, 20.8.2022).

 

VARČUJTE S PORABO PITNE VODE

Zajel nas je pravi poletni vročinski val. Posledično se je drastično povečala poraba pitne vode. Ker pa smo že v daljšem sušnem obdobju in tudi zimskih padavin, ki praviloma najbolj obogatijo zaloge podzemne vode, skoraj da ni bilo, se zaloge pitne vode hitro manjšajo.

Zaradi tega vas vljudno prosimo, da s pitno vodo ravnate skrajno racionalno. Da jo uporabljate zgolj le za pitje, pripravo hrane in higienske potrebe. Za zalivanje uporabite izključno deževnico.

Le z varčevanjem pitne vode vam bomo lahko še v naprej zagotovili zadostne količine te, za življenje pomembne, tekočine.

 

MENJAVE VODOMEROV

Na podlagi Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, štev. 19/2016) in določil občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo, smo kot upravljalec javnega vodovodnega omrežja dolžni vršiti redno zamenjavo (overitev) vodomerov na vsakih pet let. Zamenjavo vodomerov vršijo delavci našega podjetja.

V primeru, da v času menjave niste prisotni, se vodomer v vodomernem jašku zamenja, zapisnik s podatki o stanju in novem vodomeru pa se pošlje lastniku oziroma plačniku komunalnih storitev. V kolikor se s stanjem ne strinjate, lahko menjavo vodomera pisno reklamirate v 8 dnevnem roku od datuma prejema obvestila. Do tega roka se bo vodomer nahajal v našem skladišču, kjer boste lahko preverili odčitano stanje vodomera.

V kolikor vas v času predvidene menjave vodomera ni doma in se vodomer nahaja znotraj objekta, oziroma je nedostopen (ograja, zaklenjen jašek ipd.), vas pisno pozovemo, da se uskladi termin menjave.

Če nam do roka navedenega v dopisu ne javite možnega termina zamenjave in tako ne moremo opraviti zakonske obveznosti, vašega vodomera ne bomo več upoštevali kot merilne naprave za dejansko porabo vode in bomo morali ukrepati po določilih odloka in vam v bodoče obračunati porabo vode v pavšalnem znesku (pri vodomeru DN13 in DN20 pomeni to 1,2 m³ vode na dan).

Strošek menjave vodomera je že vključen v ceno omrežnine, tako da storitve menjave ni potrebno posebej plačati.

Opozorili bi vas še, da imamo kot upravljalec javnega vodovoda na podlagi 78.člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane v primerih, če uporabnik ne dovoli upravljalcu vgraditve ali zamenjave vodomera ali če onemogoča upravljalcu odčitavanje in pregled vodomera ter interne instalacije in internega hidrantnega omrežja, uporabniku prekiniti dobavo pitne vode.

V primeru, ko uporabnik upravljalcu ne omogoči dostopa do vodomernega mesta in vodomera, se lahko pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost na podlagi 81. člena odloka kaznuje za prekršek z globo 1.400,00 EUR. Fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pa se za tak prekršek kaznuje z globo 400,00 EUR.

 

LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, ČASOPISA IN REVIJ

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

V mesecu juliju od 25. 7. do 29.7.2022 izvajamo redni odvoz papirja, časopisov in revij za uporabnike iz gospodinjstva. Na terenu ugotavljamo, da se še vedno dogajajo nepravilnosti pri pripravi odpadka za odvoz, zato vas pozivamo, da se držite navodil o ločenem zbiranju odpadnega papirja.

Na prevzemno mesto je potrebno odpadni papir zvezati z vrvico in ga nastaviti v škatlo oz. gajbico. Papir, časopis in revije je potrebno tako kot druge odpadke na prevzemno mesto nastaviti do 6.00 ure zjutraj.

Med odpadni papir ODLAGAMO: časopise, revije, trgovske reklame, pisarniški in računalniški papir, zvezke, knjige, brošure, embalažni papir in raztrgane kartonske škatle v manjših količinah.

V to skupino odpadkov NE SODIJO: zelo umazan ali z olji in maščobami prepojen papir, razne mape, katerih sestavni del je kovina ali plastična folija, celofan, alufolija, higienski papir, odpadna embalaža od mleka in pijač, tapete, umazan ali navlažen papir in karton, vreče za krmila, vreče za cement.

 

OBVESTILO O REDNEM PRAZNJENJU BLATA GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

Storitev praznjenja greznic oz. MKČN je obvezna gospodarska javna služba. V skladu z veljavno zakonodajo mora izvajalec javne službe uporabnikom prazniti greznico oz. MKČN najmanj na tri leta. Za te storitev se izvaja mesečni obračun, kar določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. To pomeni, da OKP Rogaška Slatina d.o.o. prazni greznico ali MKČN najmanj enkrat v treh letih, strošek te storitve pa se zaračuna mesečno. Osnova za zaračunavanje izvajanja te storitve je količina dobavljene pitne vode, za omrežnino pa velikost vodomera. V primeru, ko objekt ni priključen na javno vodovodno omrežje in ni merjenja porabe pitne vode, se storitev zaračunava na podlagi števila stalno ali začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan, kar pomeni, da se storitev obračuna mesečno za eno osebo za 4,5 m³ vode. Omrežnina pa se v tem primeru v skladu s 4. točko 20. člena Uredbe obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka in faktorjem omrežnine.

Uporabniki stanovanjskih stavb so predhodno (najmanj 15 dni pred izvedbo) pisno obveščeni o datumu nameravanega praznjenja greznice ali MKČN. Če uporabniku najavljeni termin ne ustreza, ali iz drugih razlogov (greznice nima -WC na štrbunk, ali meni, da greznica ali MKČN z avtocisterno ni dosegljiva), nas mora o tem pisno obvestiti (navesti je potrebno razlog spremembe termina, točen naslov in telefonsko številko) na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali na elektronski naslov Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.; najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve. Po prejemu obvestila za prestavitev termina, bomo stanje preverili in določili nov možen termin praznjenja greznice ali MKČN (odvisno od razloga spremembe) in o tem pisno obvestili uporabnika. Termin praznjenja greznice ali MKČN je možno spremeniti največ enkrat.

Praznjenje greznic in MKČN se praviloma izvaja ob prisotnosti uporabnikov (lastnikov ali najemnikov), če pa uporabniki niso prisotni, nam lahko pisno dovolijo praznjenje v odsotnosti (pisno na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, po faksu: 03/81-21-415 ali na elektronski naslov Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!). 

Če uporabnik najavljenega termina opravljanja storitve ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi oziroma spremeni in s tem onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitve, mora plačati nastale stroške, razen stroškov ravnanja z blatom, ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.

 

 KORISTNE INFORMACIJE:

 • gradbeni material se lahko v večjih količinah odda v zbirnem centru Tuncovec Rogaška Slatina proti plačilu, saj je ta zbirni center opremljen s tehtnico, manjše količine do 4 »hoboke« pa se lahko brezplačno oddajo tudi v ostalih zbirnih centrih;
 • izredno praznjenje greznice se naroča 8 dni pred planiranim terminom zaradi same organizacije dela zaposlenih, saj se vsak dan, po terminskem planu na tri leta, izvajajo tudi redna praznjenja greznic in MKČN;