Samstag, 30 September 2023

JUNIJ 2022 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • 3. JULIJ - MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK
 • POLNJENJE BAZENOV
 • OBVESTILO NA PODLAGI 5. IN 6. ODSTAVKA 23. ČLENA
 • ODPIRALNI ČASI ZBIRNIH CENTROV
 • POSTOPEK PRI VGRADNJI MKČN
 • LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE
 • KORISTNE INFORMACIJE

3. JULIJ – MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK

Mednarodni dan brez plastičnih vrečk, ki ga obeležujemo 3. julija, je nastal v okviru iniciative Svet brez plastičnih vrečk, ki si prizadeva za drastično zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo.

V EU vsako leto proizvedejo 3,4 milijona ton plastičnih nosilnih vrečk, kar je enako teži več kot dveh milijonov avtomobilov. Povprečen Evropejec porabi okoli 500 plastičnih vrečk letno, čeprav državljani EU v raziskavah izražajo veliko podporo prepovedi rabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo. Večina plastičnih vrečk svojo pot konča med mešanimi odpadki, v katerih se razkrajajo od 400 do 1.000 let.

Ukrepajmo tudi sami in se v trgovino odpravimo z nakupovalno vrečko za večkratno uporabo ali košaro - ponovno uporabo spremenimo v navado!

 

POLNJENJE BAZENOV

Vedno več stanovanjskih hiš ima poleg hiše plavalni bazen prostornine tudi do več 10 m³. Polnjenje bazenov lahko povzroči motenje preskrbe s pitno vodo zlasti v popoldanskem času, ko je poraba največja.

Uporabnik mora v primeru nameravanega dnevnega odvzema v količini 5 m³ ali več od povprečne dnevne porabe pitne vode iz javnega vodovoda (npr. za polnjenje bazenov)  obvestiti OKP Rogaška Slatina d.o.o. in pridobiti njegovo dovoljenje; vloga za odobritev odvzema pitne vode za  5 m3 ali več na dan od povprečne porabe (npr. polnjenje bazenov) - OB 22 je dostopna na spletni strani  www.okp.si. Izpolnjeno pošljite na OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali po elektronski pošti Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ali pa osebno dostavite na sedež podjetja ter si predhodno pridobite dovoljenje. 

Direktno polnjenje bazenov iz hidranta je strogo prepovedano. Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek uporabnika, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne obvesti OKP Rogaška Slatina d.o.o. in ne pridobi njegovega dovoljenja, v primeru nameravanega odvzema v količini  5m3 ali več od povprečne dnevne porabe pitne vode iz javnega vodovoda, na primer za polnjenje bazena. Z globo 400 EUR pa se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba.

 

OBVESTILO NA PODLAGI 5. IN 6. ODSTAVKA 23. ČLENA

Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22).

Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22) objavljamo izračun porazdelitve količin opravljenih storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike.

 

IZRAČUN PORAZDELITVE KOLIČIN OPRAVLJENIH STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV MED UPORABNIKE ZA LETO 2021

 

 

zbiranje komunalnih odpadkov(MKO, EMB)

zbiranje bioloških odpadkov

A.

masa odpadkov v kg

7.615.062

982.560

B.

obračunska prostornina v m³

30.414

6.177

C.

sodilo za preračun v kg/m³ = A/B

250,38

159,07

 

 

ODPIRALNI ČASI ZBIRNIH CENTROV

ZC TUNCOVEC, Tuncovec 10 h

ZC ŠMARJE PRI JELŠAH, Belo 1

od ponedeljka do petka

od 8.00 do 17.00 ure

ponedeljek in petek

od 10.00 do 18.00 ure

ob sobotah

od 8.00 do 13.00 ure

sreda

od 11.00 do 19.00 ure

   

ob sobotah

od 8.00 do 14.00 ure

 ZC KOZJE, Kozje 194 a

 ZC PRISTAVA PRI MESTINJU, Pristava pri Mestinju 19a

torek in sreda

od 12.00 do 16.00 ure

sreda     

od 12.00 do 16.00 ure

ob sobotah

od 9.00 do 13.00 ure

ob sobotah

od 9.00 do 13.00 ure

 ZC BISTRICA OB SOTLI

 

 

 

vsako 1. in 3. soboto

od 9.00 do 13.00 ure

 

 

 

 

POSTOPEK PRI VGRADNJI MKČN

V podjetju ugotavljamo, da uporabniki ne prijavljajo vgrajenih malih komunalnih čistilnih naprav, oziroma ne dokončajo postopka prijave, ki bi omogočal, da se zniža okoljska dajatev, zato v nadaljevanju povzemamo kratka navodila.

 

 Pred vgradnjo/izgradnjo MKČN je potrebno pridobiti:

 • Vodno soglasje na Direkciji RS za vode – enota Celje (obrazec je dostopen na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-informacije-vodnega-soglasja-ali-mnenja-za-posege-ki-lahko-vplivajo-na-vodni-rezim-in-stanje-voda/) v primeru, da številka vodnega soglasja ni navedena v gradbenem dovoljenju;
 • Soglasje OKP Rogaška Slatina na obrazcu vloga – (OB 03-1); obrazec je dostopen na spletni strani www.okp.si;

Po vgradnji MKČN je potrebno storiti sledeče:

 • Lastnik oz. upravljavec MKČN je dolžen najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja o tem pisno obvestiti izvajalca javne službe – OKP Rogaška Slatina d.o.o. Obrazec je dostopen na spletni strani podjetja www.okp.si OB 19-1. Lastnik oz. upravljavec MKČN obrazec izpolni in ga skupaj s prilogama posreduje izvajalcu javne službe – OKP Rogaška Slatina d.o.o. po navadni pošti, skenirano preko elektronske pošte na naslov Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ali dokumente osebno prinese na sedež podjetja.
 • Ko MKČN začne stabilno delovati (to je po približno po 3 – 9 mesecih po zagonu MKČN), mora lastnik oz. upravljavec MKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih voda, naročiti prve meritve (vzorči se trenutni vzorec na iztoku iz MKČN). Izvajalec lastniku MKČN na podlagi opravljenih meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti način čiščenja ter meritve ponoviti.

Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa odpadnih voda je dostopen na povezavi http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5/page/1.

 • Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida, izpolnite obrazec, ki je priloga 5 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Obrazec vam lahko izpolni tudi izvajalec prvih meritev. Obrazec / poročilo o prvih meritvah je dosegljiv na spletni strani podjetja www.okp.si OB 19-3

En izvod izpolnjenega poročila ter kopijo analiznega izvida pošljete na sedež OKP Rogaška Slatina po navadni pošti ali elektronski pošti na naslov Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ali pa dokumentacijo osebno prinesete na sedež podjetja, v času uradni ur, to je ponedeljek, torek in četrte med 8:00 in 15:00 uro, v sredo med 8:00 in 16:00 uro in v petek med 8:00 in 14:00 uro. Na podlagi pozitivnega poročila, vam bo izvajalec javne službe znižal okoljsko dajatev. Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vas bo izvajalec javne službe v skladu z določili predpisov, obiskal na terenu in opravil pregled delovanja MKČN. O terminu pregleda vas bo izvajalec javne službe pisno obvestil. Opravljen pregled se ne plača. Podrobnejša navodila so dostopna na spletni strani podjetja www.okp.si.

 

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE:

Občina Rogaška Slatina:

 • ulica XIV. divizije (zraven bloka št. 54),
 • Žibernik (zraven bloka št. 17),
 • ul. Kozjanskega odreda (zraven blokov št. 13,15,17)
 • zbirni center Tuncovec,
 • pokopališče Sv. Trojica (na cesti proti Prneku) in
 • OŠ Kostrivnica (zraven parkirišča).

Občina Podčetrtek:

 • OŠ Pristava pri Mestinju in
 • zbirni center Pristava pri Mestinju.
 • Imeno pri bifeju Gasilček
 • Krajevna skupnost Virštanj
 • Večstanovanjski objekti Slake (parkirišče bloka Slake 6)

Občina Bistrica ob Sotli:

 • zbirni center Bistrica ob Sotli

Občina Kozje:

 • zbirni center Kozje

Občina Šmarje pri Jelšah:

 • zbirni center Šmarje pri Jelšah

 

KORISTNE INFORMACIJE:

 • Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja komunalnih odpadkov, to je najkasneje do 6. ure na dan zbiranja po urniku zagotoviti, da se zabojnik/tipizirana vreča prestavi iz zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov s strani izvajalca pa zabojnik/tipizirano vrečo v najkrajšem možnem času, to je še isti dan, vrniti nazaj na zbirno mesto (3. odstavek 15. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki).V kolikor uporabnik nima možnosti na dan odvoza postaviti posode za odpadke na prevzemno mesto, ki je znotraj 5 m od roba vozišča javne vozne poti, mu prenos posode proti plačilu lahko opravi izvajalec s tem, da se predhodno za to opravilo sklene pogodba (43. člen Tehničnega pravilnika o ravnanju z odpadki).