Donnerstag, 29 September 2022

MAREC 2022 - PRAVNE OSEBE

 • 22. MAREC SVETOVNI DAN VODA - NARAVNEGA VIRA, BREZ KATEREGA NE BI BILO ŽIVLJENJA
 • OBRAČUN PORABE PITNE VODE, POPISI VODOMEROV
 • RECIKLIRANJE IZRABLJENIH GUM
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
 • NADZOR LOČEVANJA ODPADKOV

 

22. MAREC SVETOVNI DAN VODA - NARAVNEGA VIRA, BREZ KATEREGA NE BI BILO ŽIVLJENJA

Svetovni dan voda22. marec, je bil predlagan na Konferenci Združenih narodov o okolju (UNCED) leta 1992 v Riu de Janeiru, v okviru Agende 21, kot dan namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva voda je podzemna voda, njeno geslo pa »Podzemna voda: Skrito naj postane vidno«. Podzemna voda, daleč od oči, pod površjem, je skrit zaklad, ki bogati naša življenja. V najbolj sušnih delih sveta je ponekod edini vir vode, ki je prebivalstvu na voljo.

Čeprav je ne vidimo, moramo podzemno vodo bolje spoznati in razumeti njeno neprecenljivo vlogo.

Ključna sporočila svetovnega dneva voda 2022:

 • Podzemne vode ne vidimo, njen vpliv pa je viden povsod.
 • V svetovnem merilu je skoraj vsa tekoča sladka voda podzemna voda. Ključna je za vire pitne vode, sanitarne sisteme, kmetijstvo, industrijo in ekosisteme.
 • Vse, kar počnemo na površju, se odrazi pod njim. Na površino tal smemo nameščati le neškodljive in biološko razgradljive proizvode ter uporabljati vodo čim bolj učinkovito.
 • Podzemna voda ne pozna državnih meja. Pri upravljanju z viri podzemne vode, ki segajo prek državnih meja, moramo sodelovati.
 • Ne moremo upravljati z nečim, česar ne merimo. Zato je nujno, da podzemno vodo temeljito raziščemo, analiziramo in opazujemo.
 • Podzemna voda bo imela ključno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe. Poskrbeti moramo za njeno varovanje, jo raziskovati ter pri tem uravnotežiti potrebe tako ljudi kot planeta.

(Vir: www.worldwaterday.org; Slovensko društvo za zaščito voda)

 

OBRAČUN PORABE PITNE VODE, POPISI VODOMEROV

Količina porabljene vode se meri z obračunskim vodomerom. Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 100 m vode na mesec, se odčitavanje vodomera izvaja praviloma vsak mesec. Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 100 m pitne vode na mesec, se odčitavanje vodomerov izvaja na tri ali šest mesecev oziroma letno, mesečna poraba v obdobju med popisoma se zaračunava v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode med zadnjima dvema popisoma. V kolikor želite obračun po dejanski porabi vode, imate možnost, da stanje vodomera sporočite preko portala komunala.info do zadnjega v mesecu ali stanje vodomera sporočite do 3. v mesecu za pretekli mesec, v pisni obliki na naslov našega podjetja ali na elektronski naslov Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

S tem se izognete morebitnim prevelikim odstopanjem od določene povprečne porabe. Poraba pitne vode je osnova tudi za obračun odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, storitev povezanih z greznicami in MKČN ter za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Uporabnikom priporočamo, da občasno preverijo dejansko stanje vodomera s podatkom o predvidenem stanju, ki je zapisano na računu (na prvi strani računa, na desni strani, kjer se nahajajo podatki o odjemnem in merilnem mestu). V kolikor  se ugotovi večja razlika, je potrebno podatek o dejanskem stanju vodomera sporočiti, da lahko stanje in porabo ustrezno uskladimo. Podatke o stanju vodomera je potrebno poslati pisno po pošti ali e-mailu, lahko ga oddate tudi preko internetne strani komunala.info.

Prav tako priporočamo, da na računu na specifikaciji (hrbtna stran računa) občasno preverite višino zaračunane akontacije, ki je prikazana pod postavko vodarina, izražena v m³. V kolikor postavke vodarina na računu ni, pomeni, da se poraba vode ne zaračunava. V takšnem primeru se plačuje samo fiksni del cene – omrežnina, ki se obračunava glede na velikost vodomera in ni odvisna od porabe vode. Če se voda dejansko porablja in bi vodarina morala biti zaračunana, nas v takšnem primeru pokličite na telefonsko številko 03-81-21-407 ali to sporočite na e-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ali po pošti na naslov podjetja, da lahko vzrok preverimo.

Z redno kontrolo vodomera in računov se lahko izognete visokim poračunom porabe vode.

 

RECIKLIRANJE IZRABLJENIH GUM

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Izrabljena guma je guma, ki jo imetnik zaradi poškodb, izrabe, izteka življenjske dobe ali drugih vzrokov ne more ali ne želi uporabljati in jo zato zavrže ali namerava zavreči.

Povzročitelj odpadkov lahko izrabljene gume prepusti serviserju, povzročitelj odpadkov, ki je fizična osebapa tudi izvajalcu občinske gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki.

 • Povzročitelj odpadkov, ki je fizična oseba, lahko prepušča izrabljene gume v količini 8 kosov letno,v zbirnem centru.
 • Izvajalec občinske javne službe v zbirnem centru ne sme prevzeti izrabljenih gum od povzročitelja odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
 • Izvajalec občinske javne službe v zbirnem centru ne sme prevzeti izrabljenih gum v količini, ki presega 8 kosov letno od povzročitelja odpadkov, ki je fizična oseba.
 • Izvajalec občinske javne službe ne sme prevzemati izrabljenih gum od tovornih vozil, traktorjev, delovnih strojev, viličarjev, avtobusov ….

Kam z izrabljenimi gumami?

Izrabljene gume lahko kot fizična oseba oddate v najbližji zbirni center. Fizična oseba lahko odda do 8 kosov letno brezplačno.

 

ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

Odpadna olja ohlajena zlijemo v namensko posodo in ga oddamo v namenski zbiralnik olja na katero koli lokacijo, ki je navedena na spodnjem seznamu.

 

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE:

Občina Rogaška Slatina:

·         ulica XIV. Divizije (zraven bloka št. 54),
·         Žibernik (zraven bloka št. 17),
·         ul. Kozjanskega odreda (zraven blokov št. 13,15,17)
·         zbirni center Tuncovec,
·         pokopališče Sv. Trojica (na cesti proti Prneku) in
·         OŠ Kostrivnica (zraven parkirišča).

Občina Podčetrtek:

·         OŠ Pristava pri Mestinju in
·         zbirni center Pristava pri Mestinju.

Občina Bistrica ob Sotli:

·         zbirni center Bistrica ob Sotli

Občina Kozje:

·         zbirni center Kozje

Občina Šmarje pri Jelšah:

·         zbirni center Šmarje pri Jelšah

 

NADZOR LOČEVANJA ODPADKOV

OKP Rogaška Slatina s sodelovanjem z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom  opravlja nadzor ločevanja odpadkov skozi celotno leto. Največ nepravilnosti ločevanja odpadkov je bilo ugotovljeno v zabojnikih za mešan komunalni odpad in sicer 142 kršitev ločevanja, v katerem je bil precejšen del odpadne embalaže (37 primerov), ki  sodi v zabojnik odpadne embalaže, ter  bioloških odpadkov (75 primerov), ki sodijo v zabojnik za biološke odpadke oziroma na kompostnik.

Pri zabojnikih za odlaganje embalaže (rumena vreča) smo zaznali 58 nepravilnosti. V zabojniku so bili prisotni biološki odpadki pri 22 primerih in mešani komunalni odpadki pri 17 primerih.

Kljub opozorilom ter vsesplošnemu obveščanju o ločevanju odpadkov veliko ljudi še vedno ne ve, kako se pravilno ločuje odpadke in kateri odpadki spadajo v kateri zabojnik. Napačno ločeni odpadki onesnažujejo pravilno zbrane smeti in tako povečujejo stroške obdelave ločeno zbranih odpadkov.

Navodila za ločevanje odpadkov