Samstag, 30 September 2023

JANUAR 2022 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD
 • SPOROČANJE SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
 • ELEKTRONSKI RAČUN - eRAČUN
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

 

NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD

OKP Rogaška Slatina d.o.o. ima v upravljanju javno vodovodno omrežje v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ter KS Laporje v Občini Slovenska Bistrica. Kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja moramo skladno s HACCP načrtom dnevno zagotavljati nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo. Da to zagotovimo, imamo določenih niz ukrepov, ki to zagotavljajo. Poleg ostalega vršimo v okviru našega notranjega nadzora redne in občasne laboratorijske preiskave, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012).

V slučaju pojava vode neustrezne kakovosti, povečane motnosti, motene oskrbe s pitno vodo zaradi planiranih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, pomanjkanja vode in ob pojavu nepredvidljivih izrednih dogodkov, ki so posledica višje sile (neurja, dolgotrajna deževja, izpadi električne energije in podobno) in lahko povzročijo onesnaženje pitne vode, moteno dobavo in lahko predstavljajo določeno tveganje za potrošnike, izvajamo ustrezno obveščanje potrošnikov na način, ki je spodaj opisan. Prav tako lahko predstavljajo določeno tveganje tudi nepredvidene okvare na vodovodnem omrežju, pa tudi ostali posegi pri rednem in izrednem vzdrževanju cevovodov, kakor tudi ostalih objektov in naprav, ki so povezani v sistem oskrbe s pitno vodo.

V želji, da bi vas potrošnike o vsem čim prej in kvalitetno obvestili o vseh navedenih izrednih stanjih, vam posredujemo naš običajni način obveščanja:

VZROK ZA OBVEŠČANJE

MOŽEN NAČIN OBVEŠČANJA

Večje okvare na vodovodu, večje prekinitve dobave pitne vode zaradi vzdrževalnih del

 1. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona (v primeru manjšega št. uporabnikov)
 2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega omrežja
 3. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si)

Omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode v primeru kemijskega ali mikrobiološkega onesnaženja pitne vode, enako tudi v primeru pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih in ob izrednih dogodkih

 1. Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 3. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona (v primeru manjšega št. uporabnikov)

Obveščanje uporabnikov po odpravi neskladja

 1. Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 3. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

 1. Rogaške novice, OKO, Panorama
 2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine

Vabimo vas, da nas na naši spletni strani večkrat obiščete, saj tam nudimo obilico aktualnih informacij s celotnega področja naše komunalne dejavnosti.

 

SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

Vsako spremembo lastnika, najemnika ali plačnika je potrebno pisno sporočiti na naslov podjetja. Posebej bi vas radi opozorili, da je v primeru prodaje objekta PRODAJALEC dolžan javiti spremembo lastnika, v primeru najema STARI NAJEMNIK ali  LASTNIK OBJEKTA, v primeru dedovanja oz. smrti pa NOVI LASTNIK.

Pozivamo vas, da v primeru spremembe lastnika, najemnika ali plačnika, popišete stanje vodomera, v kolikor ima odjemno mesto le tega nameščenega. V pisnem obvestilu – obrazec »Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku« (OB06 na naši spletni strani) -  je potrebno navesti prejšnjega lastnika, plačnika oz. najemnika, novega lastnika, plačnika oz. najemnika, točen naslov objekta, točen naslov, kamor se pošiljajo računi in stanje vodomera, v kolikor je ta nameščen. Zahtevku za spremembo je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za spremembo (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sklep o dedovanju ipd.) in obrazec za obračun komunalnih storitev (OB4 ali OB5 na naši spletni strani). Prav tako mora biti pred spremembo poravnan dolg predhodnega uporabnika odjemnega mesta.

V kolikor vloga ne bo popolna (izpolnjeni vsi podatki, priložena dokumentacija, stanje vodomera, plačan dolg), SPREMEMBE NE BOMO IZVEDLI.

Pisno je potrebno sporočiti tudi podatek o spremembi števila oseb, ki so uporabniki komunalnih storitev. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno potrdilo matičnega urada, saj v nasprotnem primeru spremembe ne bomo upoštevali. Uporabniki ste nas dolžni obveščati tudi o vseh ostalih spremembah, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev kot npr.:

 • pri novogradnjah – o datumu vselitve v objekt, o spremembi naslova po pridobitvi hišne številke, o številu oseb, ki uporabljajo komunalne storitve, o predvideni mesečni porabi pitne vode po vselitvi, o vrsti in velikosti posod za komunalne odpadke, če jih ne nabavite pri nas,
 • spremembi namembnosti objekta (npr. vikend, ki se prične uporabljati kot stanovanjski objekt, ki je stalno naseljen ter istočasno sporočiti število oseb, ki na objektu uporabljajo komunalne storitve),
 • o zamenjavi ali nabavi posode za komunalne odpadke, če posode ne nabavite pri nas,
 • o spremembi pri odvajanju padavinskih odpadnih voda strehe (vgradnja zbiralnika, odstranitev zbiralnika, ipd.)
 • o spremembi pri odvajanju komunalnih odpadnih voda (vgradnja MKČN, opustitev greznice, ipd.; pri tem bi opozorili, da priključitev na javno kanalizacijo brez soglasja in nadzora upravljavca ni dovoljena).

Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev OBVEZNO.
Kazen za fizično osebo, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 400 EUR.

 

ELEKTRONSKI RAČUN - eRAČUN

Na e-račune se lahko prijavite preko:

Prijava v spletno banko je možna elektronsko, preko vaše spletne banke ali preko spletnega portala Komunala.info. Za prijavo preko elektronske oziroma spletne banke potrebujete poleg osebnih podatkov  še trinajstmestno sklicno številko, ki jo najdete v peti vrstici na levi strani našega računa. Navodila za prijavo na e-račun najdete na spletni strani svoje banke, saj se glede na banko razlikujejo.

Prijava preko Komunala.Info  poteka z registracijo v spletni portal Komunala.info in v možnosti "Prijava na e-račun" kjer spremenite svoje nastavitve za prejemanje e-računov in program vas sam vodi do uspešne registracije.

Na e-račune se lahko prijavite tudi preko obrazca (OB20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve), ki ga najdete na naši spletni strani www.okp.si in nam ga posredujete na naslov: OKP Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali na e-naslov: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

S prijavo na e-račun, boste prejeli E-račun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML (namen: nadaljnja računalniška obdelava)  in PDF (namen: vpogled in za izpis) in ne boste več prejemali računov v papirni obliki, v kolikor ste se prijavili preko spletne banke. V primeru prijave preko aplikacije Komunala.Info, si lahko sami izberete, katero možnost želite- ali prejem e-računa samo v elektronsko bančništvo ali v elektronsko bančništvo in po elektronski pošti ali samo po elektronski pošti. Pozivamo vas, da se tudi preko Komunale.Info odločite, da se odpoveste tiskanim računom in obkljukate izjavo »ne želim več prejemati tiskane različice računa« in tako prispevate k varovanju okolja. Elektronski račun lahko preko spletne banke poravnate hitro in udobno z enim klikom – brez prepisovanja številk in referenc.

E-račune lahko prejemate na elektronski naslov (e-pošta), v spletno banko ali na elektronski naslov (e-pošta) in v spletno banko.

Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na prejemanje elektronskih računov preko spletne banke do zadnjega v mesecu, bodo račune, izdane v prihodnjem mesecu, prejeli že elektronsko (npr. vse prijave do 31.01.2022 na elektronske račune, prejmejo račune, izdane od februarja naprej, elektronsko). V kolikor se uporabniki odločijo za prejem e-računov samo preko spletne banke in še vedno želijo prejemati naša obvestila, jih lahko preberejo na naši spletni strani http://www.okp.si ali pa se naročijo nanje z e-mailom na naš elektronski naslov: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

V kolikor se odločite, da elektronskih računov ne želite več prejemati, se odjavite preko vaše spletne banke ali preko portala Komunala.Info.

 

ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

Odpadna olja ohlajena zlijemo v namensko posodo in ga oddamo v namenski zbiralnik olja na katero koli lokacijo, ki je navedena na spodnjem seznamu.

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE:

Občina Rogaška Slatina:

 • ulica XIV. Divizije (zraven bloka št. 54),
 • Žibernik (zraven bloka št. 17),
 • ul. Kozjanskega odreda (zraven blokov št. 13,15,17)
 • zbirni center Tuncovec,
 • pokopališče Sv. Trojica (na cesti proti Prneku) in
 • OŠ Kostrivnica (zraven parkirišča).

Občina Podčetrtek:

 • OŠ Pristava pri Mestinju in
 • zbirni center Pristava pri Mestinju.

Občina Bistrica ob Sotli:

 • zbirni center Bistrica ob Sotli

Občina Kozje:

 • zbirni center Kozje

Občina Šmarje pri Jelšah:

 • zbirni center Šmarje pri Jelšah