Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 

Poročila o kvaliteti pitne vode


KAKOVOST PITNE VODE

OKP Rogaška Slatina d.o.o. kot gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo zagotavlja zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno oskrbo z vodo prebivalcem v sedmih občinah. Celotno UE Šmarje pri Jelšah in v Občini Poljčane.
Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti imamo vpeljan in vzdrževan interni nadzor po načelih sistema HACCP, ki temelji na izvajanju spremljajočih higienskih programov.


Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode ugotavljamo z laboratorijskimi preskušanji po določilih Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 in dopolnitve), ki določa mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre ter njihove mejne vrednosti. V ta namen smo izdelali letni plan vzorčevanja pitne vode, ki ima točno definirana mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja na tak način, da reprezentativno zajema vzorčenje na javnem sistemu oskrbe z vodo in pri končnih referenčnih porabnikih. Vzorčenje in preskušanje operativno izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Celje in Maribor.

Pitna voda javnega sistema za oskrbo z vodo OKP  je na osnovi izvedenih mikrobioloških (MB) in fizikalno-kemijskih (FK) preskušanj ocenjana kot zdravstveno ustrezna pitna voda.

Vzporedno z internim nadzorom upravljavca poteka še monitoring pitnih vod, ki ga izvaja Inštitiut RS za varovanje zdravja.
Več o monitoringu pitnih vod v Sloveniji.

Veliko koristnih informacij o pitni vodi je na voljo tudi na spletnih straneh http://www.gov.si/pitna-voda.

 

Mesečna poročila o kvaliteti pitne vode za leto 2019

OKTOBER 2019

ALEGRO LEOPOLD, GOLOBINJEK 10, PODČETRTEK
BAR PRI JAKCU, JEŠOVEC 7
DOM JOŽETA POTRČA POLJČANE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK ŠMARJE
JAGRIČ SLAVKO, OSREDEK PRI PODSREDI 26, PODSREDA
JAGRIČ VINKO, LASTNIČ 76, BUČE
KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE, TRGOVINA BUČE
OSNOVNA ŠOLA KOZJE
OSNOVNA ŠOLA LESIČNO
OSNOVNA ŠOLA POLJČANE
OSNOVNA ŠOLA PRISTAVA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE
PITNA VODA - VODOVOD SODNA VAS
POKLEK 7
ŠKET JANKO, BELO 12
TRGOVINA TUŠ
VITAL MESTINJE
VODOVOD BOBOVO
VODOVOD STRMEC PRI SV. FLORJANU - PITNA VODA
VRTEC (I. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) PODČETRTEK
VRTEC BISTRICA OB SOTLI


 

SEPTEMBER 2019

ALEGRO LEOPOLD, GOLOBINJEK OB SOTLI 10
BAR PRI JAKCU, JEŠOVEC PRI ŠMARJU 7
BIFE GOLOB
BIFE ZGORNJI CEROVEC , ZGORNJI CEROVEC 18
GIC GRADNJE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK ŠMARJE
KOVAČ JURIJ, DONAČKA GORA 51
NOVAK IVAN RŽIŠKI, PIJOVCI 59
OSNOVNA ŠOLA (VRTEC SLADKA GORA)
OSNOVNA ŠOLA LESIČNO
OSNOVNA ŠOLA POLJČANE
OSNOVNA ŠOLA PRISTAVA
OSNOVNA ŠOLA ROGATEC, PODRUŽNICA DOBOVEC
OSNOVNA ŠOLA ROGATEC, PODRUŽNICA DONAČKA GORA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE
OSREDEK PRI PODSREDI 4
VEHOVAR JOŽEF, PEČICA 45
VRTEC (I. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (II. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) PODČETRTEK
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI


 

AVGUST 2019

ALEGRO LEOPOLD
BAR PRI JAKCU, JEŠOVEC PRI ŠMARJU 7
BIFE ZGORNJI CEROVEC
DOM JOŽETA POTRČA POLJČANE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK ŠMARJE
JAGRIČ SLAVKO
JAGRIČ VINKO
KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE - TRGOVINA BUČE
KOVAČ JURIJ, DONAČKA GORA 51
OSNOVNA ŠOLA KOZJE
OSNOVNA ŠOLA PRISTAVA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE
OŠ POLJČANE
POKLEK 7
ŠKET JANKO BELO 12
VITAL MESTINJE
VRTEC (I.OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) PODČETRTEK
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI

 

JULIJ 2019

ALEGRO LEOPOLD
BIFE GOLOB
BIFE ZGORNJI CEROVEC
BIFE ZGORNJI CEROVEC 2
GIC GRADNJE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK ŠMARJE
NOVAK IVAN RŽIŠKI
OSNOVNA ŠOLA ROGATEC, PODRUČNICA DOBOVEC
OSOVNA ŠOLA - VRTEC SLADKA GORA
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA
OŠ PRISTAVA 2
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DONAČKA GORA
OŠ ŠMARJE
VEHOVAR JOŽEF, PEČICA 45
VRTEC (I. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (II.OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) PODČETRTEK
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI

 

 

JUNIJ 2019

BAR PRI JAKCU
BIFE ZGORNJI CEROVEC
DOM JOŽETA POTRČA POLJČANE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK ŠMARJE
GRAD PODSREDA
KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE
OSREDEK PRI PODSREDI 4
OŠ KOZJE
OŠ LESIČNO
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA
OŠ ŠMARJE
POKLEK 7
STANOVANJSKA HIŠA ALEGRO LEOPOLD
STANOVANJSKA HIŠA JAGRIČ SLAVKO
STANOVANJSKA HIŠA JAGRIČ VINKO
ŠKET JANKO
TRGOVINA TUŠ PODSREDA
VITAL MESTINJE
VODOHRAN - VODOVOD BOBOVO
VRTEC (I.OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) PODČETRTEK
VRTEC (OŠ) ROGATEC
RTEC BISTRICA OB SOTLI

 

 

MAJ 2019

ALEGRO LEOPOLD, GOLOBINJEK OB SOTLI 10, PODČETRTEK
BIFE GOLOB
GIC GRADNJE, SV. FLORJAN 120, ROGAŠKA SLATINA
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK ŠMARJE
KOVAČ JURIJ, DONAČKA GORA 51
NOVAK IVAN RŽIŠKI, PIJOVCI 59
OŠ (VRTEC SLADKA GORA)
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA
OŠ ROGATEC
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DONAČKA GORA
OŠ ŠMARJE
VEHOVAR JOŽEF, PEČICA 45, PODPLAT
VRTEC (I.OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (II. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) PODČETRTEK
VRTEC (OŠ) ROGATEC

 

 

APRIL 2019

ALEGRO LEOPOLD, GOLOBINJEK OB SOTLI 10
BAR PRI JAKCU, JEŠOVEC PRI ŠMARJU 7
BIFE GOLOB
DOM JOŽETA POTRČA POLJČANE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK ŠMARJE
JAGRIČ SLAVKO, OSREDEK PRI PODSREDI 26
JAGRIČ VINKO, LASTNIČ 76, BUČE
KZ ŠMARJE, TRGOVINA BUČE
OSREDEK PRI PODSREDI 4
OŠ KOZJE
OŠ LESIČNO
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA
OŠ ŠMARJE
POKLEK 7
ŠKET JANKO, BELO 12, ŠMARJE
VITAL MESTINJE
VODOHRAN, - VODOVOD BOBOVO
VRTEC (I. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC BISTRICA OB SOTLI
VRTEV (OŠ) PODČETRTEK

 

 

MAREC 2019

ALEGRO LEOPOLD, GOLOBINJEK OB SOTLI 10, PODČETRTEK
BAR PRI JAKCU, JEŠOVEC PRI ŠMARJU 7
BIFE ZG. CEROVEC 18, ROGAŠKA SLATINA
GIC GRADNJE
KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE, TRGOVINA BUČE
KOVAČ JURIJ, DONAČKA GORA 51
NOVAK IVAN RŽIŠKI, PIJOVCI 59
OŠ (VRTEC SLADKA GORA)
OŠ LESIČNO
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA
OŠ ROGATEC
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DOBOVEC
OŠ ŠMARJE
VEHOVAR JOŽEF, PEČICA 45, PODPLAT
VRTEC (I. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (II. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) PODČETRTEK
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI

 

 

FEBRUAR 2019

ALEGRO LEOPOLD, GOLOBINJEK OB SOTLI 10, PODČETRTEK
BAR POD GRADOM
BAR PRI JAKCU, JEŠOVEC PRI ŠMARJU 7
BIFE ZG. CEROVEC 18, ROGAŠKA SLATINA
DOM JOŽETA POTRČA POLJČANE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK ŠMARJE
JAGRIČ SLAVKO, OSREDEK PRI PODSREDI 26, PODSREDA
JAGRIČ VINKO, LASTIČ 76, BUČE
OSREDEK PRI PODSREDI 4
OŠ KOZJE
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
POKLEK 7
STANOVANJSKA HIŠA ŠKET JANKO, BELO 12, ŠMARJE PRI JELŠAH
VITAL MESTINJE
VODOHRAN, PIPA V ARMATURNI KOMORI ČRPALIŠČA -VODOVOD BOBOVO
VRTEC (I. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) PODČETRTEK
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI

 

 

JANUAR 2019

ALEGRO LEOPOLD, GOLOBINJEK OB SOTLI 10, PODČETRTEK
BIFE GOLOB
BIFE ZGORNJI CEROVEC, ZG.CEROVEC 18, ROG.SLATINA
GIC GRADNJE, SV. FLORJAN 120, ROGAŠKA SLATINA
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK ŠMARJE
KOVAČI JURIJ, DONAČKA GORA 51
NOVAK IVAN RŽIŠKI, PIJOVCI 59
OSNOVNA ŠOLA ROGATEC, ODRUŽNICA DOBOVEC
OŠ PRISTAVA
OŠ (VRTEC SLADKA GORA)
OŠ POLJČANE
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DONAČKA GORA
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
VEHOVAR JOŽEF, PEČICA 45, PODPLAT
VRTEC (II.OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (I. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) PODČETRTEK
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI

 

 

Mesečna poročila o kvaliteti pitne vode za leto 2018

DECEMBER 2018

ALEGRO LEOPOLD KLAVNICA
BIFE GOLOB
BIFE PRI DREJČKU
BIFE ZG. CEROVEC
ČRPALIŠČE BOBOVO
DOM JOŽETA POTRČA
GIC GRADNJE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK
JAGRIČ VINKO
NOVAK IVAN
OMR. BAR POD BRADOM
OMR. BAR PRI JAKCU
OMR. KOVAČ JURIJ, DONAČKA GORA 51
OMR. OSREDEK PRI PODSREDI 4
OMR. POKLEK 7
OMR. STANOVANJSKA HIŠA JAGRIČ SLAVO, OSREDEK PRI PODSREDI 26, PODSREDA
OŠ LESIČNO
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DOBOVEC
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DONAČKA GORA
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠKET JANKO
VEHOVAR JOŽEF
VITAL MESTINJE
VRTEC (1. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (II. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI
VRTEC PODČETRTEK
VRTEC SLADKA GORA

 

 

NOVEMBER 2018

ALEGRO LEOPOLD KLAVNICA
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
VRTEC (1.OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI
VRTEC PODČETRTEK

 

 

Oktober 2018

ALEGRO LEOPOLD KLAVNICA
BAR POD GRADOM
BAR PRI JAKCU
BIFE GOLOB
BIFE PRI DREJČKU
BIFE ZG. CEROVEC
VRTEC(II. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
ČRPALIŠČE BOBOVO
DOM JOŽETA POTRČA
GIC GRADNJE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK
JAGRIČ SLAVKO, OSREDEK PRI PODSREDI 26, PODSREDA
JAGRIČ VINKO
NOVAK IVAN
OMR. KOVAČ JURIJ, DONAČKA GORA 51
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH
OSREDEK PRI PODSREDI 4
OŠ LESIČNO
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DOBOVEC
POKLEK 7
ŠKET JANKO
VEHOVAR JOŽEF
VITAL MESTINJE
VRTEC (1.OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI
VRTEC PODČETRTEK
VRTEC SLADKA GORA

 

 

September 2018

ALEGRO LEOPOLD-KLAVNICA
BAR PRI JAKCU
BIFE ZG. CEROVEC
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK
KOVAČ JURIJ DONAČKA GORA
OŠ LESIČNO
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
OŠ ROGATEC PODRUŽNICA DOBOVEC
OŠ ROGATEC PODRUŽNICA DONAČKA GORA
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
VITAL MESTINJE
VRTEC (1. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC ( OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI
VRTEC PODČETRTEK

 


Avgust 2018

ALEGRO LEOPOLD-KLAVNICA
BAR PRI JAKCU
BIFE GOLOB
BIFE PRI DREJČKU
BIFE ZG. CEROVEC
ČRPALIŠČE BOBOVO
DOM JOŽETA POTRČA
GIC GRADNJE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK
JAGRIČ SLAVKO, OSREDEK PRI PODSREDI 26
JAGRIČ VINKO
NOVAK IVAN
OMR. BAR POD GRADOM
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
OSREDEK PRI PODSREDI 4
POKLEK 7
ŠKET JANKO
VEHOVAR JOŽEF
VRTEC (II. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (1. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC ( OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI
VRTEC PODČETRTEK
VRTEC SLADKA GORA

 

 

Julij 2018

ALEGRO LEOPOLD-KLAVNICA
BIFE GOLOB
BIFE ZG. CEROVEC
DOM JOŽETA POTRČA
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK 18.7.2018
NOVAK IVAN
OMR. BAR PRI JAKCU
OŠ POLJČANE
OŠ POLJČANE 18.7.2018
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU 18.7.2018
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH 18.7.2018
ŠKET JANKO
VEHOVAR JOŽEF
VRTEC (II. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (1. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC BISTRICA OB SOTLI
VRTEC PODČETRTEK
VRTEC PODČETRTEK - OLIMJE

 

 

Junij 2018

ALEGRO LEOPOLD-KLAVNICA
BIFE PRI DREJČKU
BIFE ZG. CEROVEC
ČRPALIŠČE BOBOVO
GIC GRADNJE
JAGRIČ VINKO
OMR. BAR POD GRADOM
OMR. JAGRIČ SLAVKO OSREDEK PRI PODSREDI 26
OMR. KOVAČ JURIJ, DONAČKA GORA 51
OMR. OSREDEK PRI PODSREDI 4
OMR. POKLEK 7
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DOBOVEC
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DONAČKA GORA
OŠ LESIČNO
VITAL MESTINJE
VRTEC (1. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (II. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI

 

 

Maj 2018

ALEGRO LEOPOLD-KLAVNICA
BIFE ZG. CEROVEC
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK
JAGRIČ SLAVKO, OSREDEK PRI PODSREDI 26, PODSREDA
OMR. OSREDEK PRI PODSREDI 4
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
VRTEC (1. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC PODČETRTEK
VRTEC BISTRICA OB SOTLI

 

 

April 2018

ALEGRO LEOPOLD-KLAVNICA
BIFE GOLOB
BIFE PRI DREJČKU
BIFE ZG. CEROVEC
ČRPALIŠČE BOBOVO
DOM JOŽETA POTRČA
GIC GRADNJE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK
JAGRIČ VINKO
NOVAK IVAN
OMR. BAR POD GRADOM
OMR. BAR PRI JAKCU
OMR. KOVAČ JURIJ, DONAČKA GORA 51
OMR. POKLEK 7
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DOBOVEC
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DONAČKA GORA
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠKET JANKO
VEHOVAR JOŽEF
VITAL MESTINJE
VRTEC (1. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (II. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC PODČETRTEK
VRTEC SLADKA GORA

 

 

Marec 2018

ALEGRO LEOPOLD-KLAVNICA
BIFE ZG. CEROVEC
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK
OMR. BAR PRI JAKCU
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
PITNA VODA KRASNA POLJCANE
VRTEC (1. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC PODČETRTEK

 

 

Februar 2018

ALEGRO LEOPOLD-KLAVNICA
BIFE GOLOB
BIFE PRI DREJČKU
BIFE ZG. CEROVEC
ČRPALIŠČE BOBOVO
DOM JOŽETA POTRČA
GIC GRADNJE
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK
JAGRIČ VINKO
NOVAK IVAN
OM.R STANOVANJSKA HIŠA JAGRIČ SLAVKO, OSREDEK PRI PODSREDI 26, PODSREDA
OMR. BAR POD GRADOM
OMR. BAR PRI JAKCU
OMR. KOVAČ JURIJ, DONAČKA GORA 51
OMR. OSREDEK PRI PODSREDI 4
OMR. POKLEK 7
OŠ LESIČNO
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DOBOVEC
OŠ ROGATEC, PODRUŽNICA DONAČKA GORA
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠKET JANKO
VEHOVAR JOŽEF
VITAL MESTINJE
VRTEC (1. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (II. OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC (OŠ) ROGATEC
VRTEC BISTRICA OB SOTLI
VRTEC PODČETRTEK
VRTEC SLADKA GORA

 

 

Januar 2018

ALEGRO LEOPOLD -KLAVNICA
GOSTIŠČE ZADRUŽNIK
OŠ POLJČANE
OŠ PRISTAVA PRI MESTINJU
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
VRTEC (1.OŠ) ROGAŠKA SLATINA
VRTEC BISTRICA OB SOTLI
VRTEC PODČETRTEK