ARHIV POROČIL
Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 

Poročila o kvaliteti pitne vode


KAKOVOST PITNE VODE

OKP Rogaška Slatina d.o.o. kot gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo zagotavlja zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno oskrbo z vodo prebivalcem v sedmih občinah. Celotno UE Šmarje pri Jelšah in v Občini Poljčane.
Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti imamo vpeljan in vzdrževan interni nadzor po načelih sistema HACCP, ki temelji na izvajanju spremljajočih higienskih programov.


Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode ugotavljamo z laboratorijskimi preskušanji po določilih Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 in dopolnitve), ki določa mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre ter njihove mejne vrednosti. V ta namen smo izdelali letni plan vzorčevanja pitne vode, ki ima točno definirana mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja na tak način, da reprezentativno zajema vzorčenje na javnem sistemu oskrbe z vodo in pri končnih referenčnih porabnikih. Vzorčenje in preskušanje operativno izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Celje in Maribor.

Pitna voda javnega sistema za oskrbo z vodo OKP  je na osnovi izvedenih mikrobioloških (MB) in fizikalno-kemijskih (FK) preskušanj ocenjana kot zdravstveno ustrezna pitna voda.

Vzporedno z internim nadzorom upravljavca poteka še monitoring pitnih vod, ki ga izvaja Inštitiut RS za varovanje zdravja.
Več o monitoringu pitnih vod v Sloveniji.

Veliko koristnih informacij o pitni vodi je na voljo tudi na spletnih straneh http://www.gov.si/pitna-voda.

Mesečna poročila o kvaliteti pitne vode za leto 2021

MAREC 2021

 

Bar pri Jakcu, Ješovec pri Šmarju 7
Gostišče Zadružnik Šmarje
okrepčevalnica in picerija Podsreda
OŠ Poljčane
OŠ Pristava
OŠ Šmarje
stanovanjska hiša Alegro Leopold, Golobinjek ob Sotli 10
stanovanjska hiša Šket Janko, Belo 12
Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Vrtec (OŠ) Podčetrtek


 

FEBRUAR 2021

 

Bar pri Jakcu, Ješovec pri Šmarju 7
Bife Zgornji Cerovec, Zgornji Cerovec 18
Dom Jožeta Potrča Poljčane
Gostišče Zadružnik Šmarje
Kmetijska zadruga Šmarje Z.O.O., Trgovina Buče
Osredek pri Podsredi 14
OŠ Kozje
OŠ Lesično
OŠ Poljčane
OŠ Pristava
OŠ Šmarje
Poklek 7
Stanovanjska hiša Alegro Leopold, Golobinjek ob Sotli 10
Stanovanjska hiša Jagrič Slavko, Osredek pri Podsredi 26
Stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76
Vital Mestinje Vital Mestinje
Vodohran
Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Vrtec (OŠ) Podčetrtek
Vrtec (OŠ) Rogatec
Vrtec Bistrica ob Sotli


 

JANUAR 2021

 

Črpališče Sv. Jurij
Črpališče Tuncovec
Hidrant pri Dom Jožeta Potrča Poljčane
Hidrant pri omr. Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Hidrant pri OŠ Rogatec, podružnica Dobovec
Hidrant pri Vrtec (II. OŠ) Rogaška Slatina
Hidrant pri Vrtec (OŠ) Rogatec
Hidrant v bližini naslova Pečica 45, Podplat
Jašek ob OŠ (Vrtec Sladka Gora)
Novak Ivan Ržiški, Pijovci 59
stanovanjska hiša Alegro Leopold, Golobinjek ob Sotli 10
Trgovina Kašča
VH Lehno, Donačka gora
Vodohran Bistrica ob Sotli
Vodohran Cvetlični hrib
Vodohran Negonje Mijošek
Vodohran Podčetrtek Atomske toplice
Vodohran Sv. Miklavž
Vodohran Sv. Rok


 

Mesečna poročila o kvaliteti pitne vode za leto 2020

DECEMBER 2020

 

Črpališče Sv. Jurij
Hidrant pri Dom Jožeta Potrča Poljčane
Hidrant pri gostišču Zadružnik Šmarje
Hidrant pri omr. Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Hidrant pri OŠ Kozje
Hidrant pri OŠ Poljčane
Hidrant pri Vrtec (OŠ) Rogatec
Hidrant v bližini naslova Osredek pri Podsredi 26
Kmetijska zadruga Šmarje Z.O.O., Trgovina Buče
omr. vodohran, pipa v armaturni komori črpališča
OŠ Lesično
stanovanjska hiša Alegro Leopold, Golobinjek ob Sotli 10
stanovanjska hiša Šket Janko, Belo 12
Surova voda Zagorje
Trgovina Kašča
Vital Mestinje
Vodohran Bistrica ob Sotli
Vodohran Bodrež
Vodohran Cvetlični hrib
Vodohran Lastnič
Vodohran Osredek
Vodohran Poklek
Vodohran Poklek_
Vodohran Sv. Miklavž


 

NOVEMBER 2020

 

Deponija pri Sv. Florjan
Hidrant pri gasilskem domu Dobovec
Hidrant pri gostišču Zadružnik Šmarje
Hidrant pri omr. Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Hidrant pri OŠ (vrtec Sladka Gora)
Hidrant pri OŠ Lesično
Hidrant pri OŠ Poljčane
Hidrant pri OŠ Rogatec
Hidrant pri Vrtec (II. OŠ) Rogaška Slatina
Hidrant pri Vrtec (OŠ) Rogatec
Hidrant v bližini naslova Pečica 45, Podplat
Novak Ivan Ržiški, Pijovci 59
Rezervoar na vodovodu Zg. Negonje
Rezervoar Zgornji Cerovec
Rezervoar, Donačka gora
stanovanjska hiša Alegro Leopold, Golobinjek ob Sotli 10
Surova voda Zagorje
Trgovina Kašča
Vodohran Bistrica ob Sotli
Vodohran Bobovo
Vodohran Podčetrtek Atomske toplice
Vodohran Poklek
Vodohran Sv. Rok


 

OKTOBER 2020

 

Bar pri Jakcu, Ješovec pri Šmarju 7
Bife Golob
Črpališče Gastrož
Črpališče Pristava
Dom Jožeta Potrča Poljčane
GIC Gradnje, Sv. Florijan 120
Gostišče Zadružnik Šmarje
Hidrant pri OŠ Kozje
Hidrant v bližini naslova Osredek pri Podsredi 26
Kovač Jurij, Donačka gora 51
Novak Ivan Ržiški, Pijovci 59
OŠ (Vrtec Sladka gora)
OŠ Poljčane
OŠ Rogatec, podružnica Dobovec
OŠ Šmarje
Stanovanjska hiša Alegro Leopold, Lastnič 76
Stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76
Stanovanjska hiša Vehovar Jožef, Pečica 45
Vital Mestinje
Vodohran Bistrica ob Sotli
Vodohran Buče
Vodohran Osredek
Vodohran, pipa v armaturni komori črpališča
Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina


 

SEPTEMBER 2020

 

20-83183_omr-Vrtec-Bistrica-ob-Sotli
20-83188_omr-okrepcevalnica-in-picerija-Podsreda
Bar pri Jakcu, Ješovec pri Šmarju 7
Bife Zgornji Cerovec, Zg. Cerovec 18
Gostišče Zadružnik Šmarje
OŠ (Vrtec Sladka gora)
OŠ Kozje
OŠ Lesično
OŠ Poljčane
OŠ Pristava
OŠ Šmarje
stanovanjska hiša Alegro Leopold, Golobinjek ob Sotli 10
surova voda Zagorje
Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Vrtec (II. OŠ) Rogaška Slatina
Vrtec (OŠ) Podčetrtek
Vrtec (OŠ) Rogatec


 

AVGUST 2020

 

Bar pri Jakcu, Ješovec pri Šmarju 7
Bife Zgornji Cerovec, Zgornji Cerovec 18
Dom Jožeta Potrča Poljčane
GIC Gradnje, Sv. Florijan 120
Gostišče Zadružnik Šmarje
Kovač Jurij Donačka gora 51
KZ Šmarje z.o.o., Trgovina Buče
Okrepčevalnica in picerija Podsreda
Osredek pri Podsredi 14
OŠ Poljčane
OŠ Pristava
OŠ Šmarje
Poklek 7
Stanovanjska hiša Alegro Leopold, Golobinjek 10
Stanovanjska hiša Jagrič Slavko, Osredek pri Podsredi 26
Stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76
Stanovanjska hiša Šket Janko, Belo 12
Vital Mestinje
Vodohran, vodovod Bobovo
Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Vrtec (OŠ) Podčetrtek
Vrtec (OŠ) Rogatec
Vrtec Bistrica ob Sotli


 

JULIJ 2020

 

Bife Golob
Bife Zgornji Cerovec, Zg. Cerovec 18
Gic Gradnje, Sv. Florijan 10
Gostišče Zadružnik Šmarje
Novak Ivan Ržiški, Pijovci 59
Osredek pri Podsredi 14
OŠ Kozje
OŠ Poljčane
OŠ Pristava
OŠ Rogatec, podružnica Dobovec
OŠ Rogatec, podružnica Donačka gora
OŠ Šmarje
Pitna voda - Grad Podsreda
Poklek 7
Stanovanjska hiša Alegro Leopold, Golobinjek ov Sotli 10
Stanovanjska hiša Jagrič Slavko, Osredek pri Podsredi 26
Stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76
Stanovanjska hiša Vehovar Jožef, Pečica 45
Surova voda Zagorje
Vodohran, pipa v armaturni komori črpališča
Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Vrtec (II. OŠ) Rogaška Slatina
Vrtec (OŠ) Podčetrtek
Vrtec (OŠ) Rogatec


 

JUNIJ 2020

 

Bife Zgornji Cerovec, Frizerski salon Jagoda
Bife Zgornji Cerovec, Zgornji Cerovec 18
Dom Jožeta Potrča Poljčane
Gostišče Zadružnik Šmarje
Kmetijska zadruga Šmarje Z.O.O.
OŠ Pristava
OŠ Šmarje
Stanovanjska hiša Alegro Leopold, Golobinjek ob Sotli 10
Stanovanjska hiša Šket Janko, Belo 12
Vital Mestinje
Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Vrtec (OŠ) Podčetrtek
Vrtec (OŠ) Rogatec
Vrtec Bistrica ob Sotli
Vrtec Bistrica ob Sotli, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji


 

MAJ 2020

 

Črpališče Gastrož
Črpališče omr. Gic Gradnje, Sveti Florijan
Črpališče Pristava
Hidrant pri Dom Jožeta Potrča Poljčane
Hidrant pri Gostišču Zadružnik Šmarje
Hidrant pri omr. Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Hidrant pri omr. Vrtec (II. OŠ) Rogaška Slatina
Hidrant pri omr. Vrtec (OŠ) Rogatec
Hidrant pri OŠ Kozje
Hidrant pri OŠ Lesično
Hidrant pri OŠ Rogatec, podružnica Dobovec
Hidrant pri OŠ Rogatec, podružnica Donačka Gora
Hidrant v bližini naslova Osredek pri Podsredi 26
Hidrant v bližini naslova Pečica 45, Podplat
Hidrant v bližini Trgovina Buče
omr. Vital Mestinje, pritličje, pipa v garderobi
omr. vodohran, pipa v armaturni komori črpališča
Pokopališče Sladka Gora
Stanovanjska hiša Lastnič 82
Stanovanjska hiša Zagorje 44
Vodohran Bistrica ob Sotli
Vodohran Bodrež
Vodohran Osredek
Vodohran Pijovci
Vodohran Poklek
Vodohran Soča
Vodohran Sv. Miklavž
Zajetje na omrežju (bližina stan. hiše Kovač Jurij), Donačka Gora


 

FEBRUAR 2020

 

Bar pri Jakcu, Ješovec pri Šmarju 7
Bife Zgornji Cerovec, Zgornji Cerovec 18
Dom Jožeta Potrča Poljčane
Gostišče Zadružnik Šmarje
Kmetijska zadruga Šmarje z.o.o., Trgovina Buče
Osredek pri Podsredi 14
OŠ Kozje
OŠ Lesično
OŠ Poljčane
OŠ Pristava
OŠ Šmarje
Poklek 7
Stanovanjska hiša Alegro Leopold, Golobinjek ob Sotli 10
Stanovanjska hiša Jagrič Slavko, Osredek pri Podsredi 26
Stanovanjska hiša Jagrič Vinko, Lastnič 76
Vital Mestinje, pritličje
Vodohran
Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Vrtec (OŠ) Podčetrtek
Vrtec (OŠ) Rogatec
Vrtec Bistrica ob Sotli
Vrtina pri ribniku v Kozjem
Zagorje 44


 

JANUAR 2020

 

Alegro Leopold, Golobinjek ob Sotli 10
Bife Golob
Bife Zgornji Cerovec
GIC Gradnje, Sveti Florijan 120
Gostišče Zadružnik Šmarje
Novak Ivan Ržiški, Pijovci 59
Okrepčevalnica in picerija Podsreda
Osnovna šola Rogatec
OŠ (vrtec Sladka Gora)
OŠ Poljčane
OŠ Pristava
OŠ Rogatec, Podružnica Donačka Gora
OŠ Šmarje
Vehovar Jože, Pečica 45
Vrtec (I. OŠ) Rogaška Slatina
Vrtec (II. OŠ) Rogaška Slatina
Vrtec (OŠ) Podčetrtek
Vrtec (OŠ) Rogatec
Vrtec Bistrica ob Sotli