torek, 18. junij 2024

LETNA POROČILA O KVALITETI PITNE VODE

Letna poročila o skladnosti pitne vode

 

KAKOVOST PITNE VODE

OKP Rogaška Slatina d.o.o. kot gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo zagotavlja zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno oskrbo z vodo prebivalcem v sedmih občinah. Celotno UE Šmarje pri Jelšah in v Občini Poljčane.
Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti imamo vpeljan in vzdrževan interni nadzor po načelih sistema HACCP, ki temelji na izvajanju spremljajočih higienskih programov.


Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode ugotavljamo z laboratorijskimi preskušanji po določilih Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 in dopolnitve), ki določa mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre ter njihove mejne vrednosti. V ta namen smo izdelali letni plan vzorčevanja pitne vode, ki ima točno definirana mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja na tak način, da reprezentativno zajema vzorčenje na javnem sistemu oskrbe z vodo in pri končnih referenčnih porabnikih. Vzorčenje in preskušanje operativno izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Celje in Maribor.

Pitna voda javnega sistema za oskrbo z vodo OKP  je na osnovi izvedenih mikrobioloških (MB) in fizikalno-kemijskih (FK) preskušanj ocenjana kot zdravstveno ustrezna pitna voda.

Vzporedno z internim nadzorom upravljavca poteka še monitoring pitnih vod, ki ga izvaja Inštitiut RS za varovanje zdravja.
Več o monitoringu pitnih vod v Sloveniji.

Veliko koristnih informacij o pitni vodi je na voljo tudi na spletnih straneh http://www.gov.si/pitna-voda.

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2023

Poročilo o pitni vodi za leto 2023 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2022

Poročilo o pitni vodi za leto 2022 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2021

Poročilo o pitni vodi za leto 2021 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2020

Poročilo o pitni vodi za leto 2020 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2019

Poročilo o pitni vodi za leto 2019 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2018

Poročilo o pitni vodi za leto 2018 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2017

Poročilo o pitni vodi za leto 2017 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2016

Poročilo o pitni vodi za leto 2016 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2015

Poročilo o pitni vodi za leto 2015 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2014

Poročilo o pitni vodi za leto 2014 – OKP Rogaška Slatina

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2013

Poročilo o kvaliteti pitne vode iz javnih sistemov oskrbe s pitno vodo za leto 2013 v upravljanju OKP ROGAŠKA SLATINA

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2012

Poročilo o kvaliteti pitne vode iz javnih sistemov oskrbe s pitno vodo za leto 2012 v upravljanju OKP ROGAŠKA SLATINA

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2011

Poročilo o kvaliteti pitne vode iz javnih sistemov oskrbe s pitno vodo za leto 2011 v upravljanju OKP ROGAŠKA SLATINA

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2010

Poročilo za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah

Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2010 za področje občine Poljčane

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2009

Poročilo za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah

Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2010 za področje občine Poljčane

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2008

Poročilo za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2007

Poročilo za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah

Letno poročilo o skladnosti pitne vode 2006/2007

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2006

Bistrica ob Sotli
Bobovo
Dobovec
Donačka gora
Fužine Obsotelje
Loka, Mestinje, Rogaška Slatina, Rogatec
Olimje, Podčetrtek
Pijavci, Preloge
Pristava pri Mestinju
Sladka gora
Sv. Florijan
Sv. Jurij
Vrh-Lastnič
Zgornje Negonje
Zgornji Cerovec

 

 

POROČILA O KVALITETI PITNE VODE ZA LETO 2005

Poročilo za leto 2005