ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
SEPTEMBER 2017

 

1. PONOVNO OPOZORILO
ZARADI SUŠE NUJNO POTREBNO VARČEVANJE S PITNO VODO

OKP Rogaška Slatina d.o.o. obvešča odjemalce pitne vode, da je zaradi večjega pomanjkanja pitne vode na širšem področju občin UE Šmarje pri Jelšah, ki je posledica daljšega sušnega obdobja nujno potrebno skrajno varčevanje s pitno vodo na vseh območjih, ki jih s pitno vodo oskrbuje javno podjetje: Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Poljčane in Slovenska Bistrica – KS Laporje). Zaradi daljšega sušnega obdobja se količina pitne vode na izvirih drastično zmanjšuje.
Potrebno je upoštevati stroge varčevalne ukrepe pri porabi vode, zlasti je potrebno upoštevati prepoved uporabe pitne vode za:

 • zalivanje vrtov in zelenic,
 • polnjenje bazenov,
 • pranje vozil,
 • odvzem vode gasilcev in ostalih s cisternami brez vednosti upravljavca sistema,
 • polivanje in pranje cestišč in dvorišč.

Preprečiti je potrebno tudi vso drugo negospodarno rabo pitne vode.
Uporabnike prosimo, da dosledno upoštevajo navodila. Vsak opažen nekontroliran iztok vode je potrebno javiti na dežurni številki 031-532-094 (za Rogaško Slatino, Rogatec, Poljčane in Slovenska Bistrica) in 031-362-539 (za Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrico ob Sotli).
Lahko pa o tem obvestite medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje (tel.št.:03-8181701, 03-8181734, 03-8181700, e-mail: inspektorat@rogaska-slatina.si ), če je kršitev opažena na območju teh občin, občinskega inšpektorja Občine Šmarje pri Jelšah (tel.št.:03-8171627, e-mail: milan.konsak@smarje.si ), če se je kršitev zgodila na območju občine Šmarje pri Jelšah, medobčinski inšpektorat - skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (tel.št.: 07-4981380, 07-4981381, 07-4981382) za kršitve na območju Občne Bistrica ob Sotli oziroma medobčinski inšpektorat občin Slovenska Bistrica in Poljčane (tel.št.: 02-8432810, 02-8029230), za območja teh občin.

Ukrep velja do preklica.

Vse kršitve bo obravnaval komunalni inšpektor.
Na podlagi 54. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Ur.l.RS, št.12/2014) se kršitelji kaznujejo z globo, ki znaša za pravne osebe in samostojne podjetnike od 1.400 EUR do 2.500 EUR ter za odgovorne osebe pravnih oseb ter fizične osebe 400 EUR.

Varčno je potrebno ravnati s pitno vodo tudi v gospodinjstvih. Navajamo nekaj ukrepov, ki pripomorejo k varčnemu ravnanju s pitno vodo:

 • vodno napeljavo redno pregledujemo in vzdržujemo (iz pipe, iz katere kaplja po 1 kapljica na minuto, lahko steče v prazno do 50 l vode na dan),
 • za kopanje v kadi porabimo od 200 do 250 l vode; namesto kopanja se raje prhajmo (med prhanjem porabimo 140 l vode, poraba pa je še manjša, če med tem ko se namilimo, vodo zapremo),
 • med umivanjem zob med ščetkanjem zaprimo vodo (poraba je lahko manjša od 20 do 40 l),
 • zapirajmo vodo vsakič, ko je ne potrebujemo; letno lahko prihranimo do 80.000 l vode, kar je toliko kot je potrebno za polnitev plavalnega bazena,
 • če imamo možnost, za določena opravila uporabljajmo deževnico (za zalivanje, pranje, čiščenje, splakovanje sanitarij).

 

2. LOČENO ZBIRANJE TEKSTILA

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Obveščamo vas, da bo zbiranje tekstilnih odpadkov potekalo v mesecu OKTOBRU, od ponedeljka 09.10. do petka 13.10.2017.

Vse kar morate narediti je, da pregledate omare in zberete:

 • oblačila (otroška, moška, ženska),
 • posteljnino, odeje, rjuhe, pregrinjala,
 • namizne prte iz blaga,
 • brisače.

Ves odpadni tekstil se odlaga samo v polietilenske (PE) vreče, ki jih v ta namen sami dobavite. Vreče naj bodo dovolj kakovostne, da boste vanje lahko naložili odpadne tekstilne izdelke in vrečo tesno zavezali. Odpadni tekstil naj bo čist in suh, saj se zaradi mokrote pojavi plesnenje, kar onemogoči nadaljnjo uporabo tekstila. Teža ene vreče je lahko največ 15 do 20 kg. Vreče na dan odvoza postavite poleg zelenega zabojnika.
Oddaja tekstila je brezplačna.
Ločevanje odpadkov je obvezno, kar pomeni, da odpadnega tekstila nikakor ne smemo odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Brezplačno jih lahko oddate v najbližjem zbirnem centru, dvakrat letno – v marcu in oktobru – pa jih zbiramo po sistemu »od vrat do vrat«, kar pomeni, da jih na dan odvoza postavite na prevzemno mesto
Z ločeno zbranimi odpadki iz tekstila pripomoremo k varovanju okolja, saj ti odpadki, ki so ločeno zbrani ne končajo na odlagališču.

 

3. OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV IZVAJANJA STORITVE PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN

(ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)


Kmečka gospodinjstva, ki uveljavljajo oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN morajo vlogo za oprostitev obnavljati na vsaka 3 leta. V nasprotnem primeru se prične zaračunavati storitev praznjenja blata greznic in MKČN. Konec leta 2016 se je izteklo triletno obdobje za vse, ki so oprostitev uveljavljali s 1.1.2014.
Oprostitev se uveljavlja na podlagi vloge za oprostitev izvajanja storitev praznjenja greznic in MKČN (obrazec OB14). Obrazci za vlogo in izjavo so objavljeni na naši spletni strani www.okp.si, lahko pa jih dvignete tudi na sedežu podjetja.
Izpolnjene obrazce je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali po elektronski pošti na naslov tajnistvo@okp.si.. V kolikor vloge še niste obnovili, vas pozivamo, da to storite čim prej.


4. OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI 

(ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)


Uporabniki, ki so oproščeni plačila okoljske dajatve za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, morajo v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli vsako leto vlogo obnavljati. Vlogo (obrazec OB 18) s prilogami je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina. V kolikor vloge še niste obnovili, vas pozivamo, da to storite čim prej.
V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev preneha in se mu prične obračunavati okoljsko dajatev v polnem znesku.


PDF Dokument