sreda, 19. junij 2024

USKLADITVE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

 

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2 – v nadaljevanju: Uredba) pripravilo predlog novih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:

  • oskrbe s pitno vodo,
  • odvajanja ter čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda in
  • zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

 

Predlagane cene so občinski sveti občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Rogatec, Bistrica ob Sotli ter za oskrbo s pitno vodo občinski svet občine Poljčane in Slovenske Bistrice za KS Laporje potrdili, cene veljajo od 1. marca 2024.

 

Cene se usklajujejo zaradi višjih stroškov:

  1. električne energije,
  2. povečanje stroškov najemnine občinske gospodarske javne infrastrukture,
  3. povečanje stroškov zavarovanja,
  4. povečanje stroškov materiala in storitev zaradi inflacije,
  5. povečanje stroškov dela zaradi dviga osnovne plače zaradi uskladitve s Podjetniško kolektivno pogodbo,
  6. povečanje variabilne obrestne mere za sklenjena posojila,
  7. povečanje stroškov za izvedbo analize pitne vode ter nadzor odpadnih in površinskih voda.

 

Osnovni vzrok podražitve je višji strošek električne energije za kar 113%. Javno podjetje OKP Rogaška Slatina se s podražitvijo  električne energije sooča s 1. 3.2024, saj je do sedaj bila v veljavi stara pogodba. Strošek električne energije predstavlja skoraj 25 odstotkov stroška vodarine. Vodo, ki pride do vodohranov, mora Javno podjetje OKP Rogaška Slatina, v povprečju petkrat prečrpati, da pride do pip uporabnikov. Drugi največji vzrok za podražitev je dvig plač zaposlenih, ki je vezan na panožno kolektivno pogodbo, dve novi zaposlitvi in napredovanja. Na podražitev vpliva tudi to, da se je zaradi vlaganj povečala najemnina občinske gospodarske javne infrastrukture, zaradi inflacije so višji stroški materiala in drugih storitev, dodatni stroški so tudi zato, ker se je za šest sklenjenih posojil v zadnjem času povečala variabilna obrestna mera. Večji so tudi stroški zaradi  izvedbe obvezne analize pitne vode ter nadzora odpadnih in površinskih voda.

 

Višina položnice se bo pri različnih uporabnikih različno spremenila. Spremembe so povezane z vrsto in količino storitev, ki jih izvajamo uporabniku.

 

Navajamo nekaj najpogostejših primerov:

 

Individualna hiša na območju, kjer ni javne kanalizacije

Gospodinjstvo v hiši, ki je priključena na javni vodovod, ima greznico, s priključkom DN 20, povprečno mesečno porabo vode 3 m³, uporablja 120 l posodo za mešane komunalne odpadke (BIO odpadke kompostirajo sami) in je en član v gospodinjstvu, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve 2,39 EUR z DDV več kot do zdaj.

 

Gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu

Gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu, ki je priključen na javni vodovod, javno kanalizacijo in čistilno napravo,  obračunski  priključek za stanovanjsko enoto DN 20, s povprečno mesečno porabo vode 3 m³, površina strehe po stanovanju 30 m², voda s strehe speljana v javno kanalizacijo in na ČN, ima organiziran odvoz mešanih in BIO odpadkov, število članov v gospodinjstvu je ena, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve skupaj 3,85 EUR z DDV več kot do zdaj.

 

Individualna hiša v centru, ki uporablja vse komunalne storitve

Gospodinjstvo v hiši, ki je priključena na javni vodovod, javno kanalizacijo in čistilno napravo, s priključkom DN 20, povprečno mesečno porabo vode 3 m³, površina strehe 150 m², voda s strehe je speljana v javno kanalizacijo in na ČN, ima 120 l posodo za MKO in 120 l posodo za BIO odpadke, število članov v gospodinjstvu je ena, bo po novem plačevalo za vse komunalne storitve skupaj 4,54 EUR z DDV več kot do zdaj.

 

Vzrok za podražitev je zraven elektrike tudi dvig plač zaposlenih, ki je vezan na panožno kolektivno pogodbo. Zaradi vlaganj se je povečala najemnina občinske gospodarske javne infrastrukture. Zaradi inflacije so višji stroški materiala in drugih storitev. Večji so stroški za izvedbo analize pitne vode ter nadzor odpadnih in površinskih voda. Povečala se je variabilna obrestna mera za sklenjena posojila.

 

Z namenom zmanjša porabe električne energije je Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. na čistilnih napravah v Kozjem, Šmarju pri Jelšah in Mestinju ter v zbirnem centru Tuncovec, namestilo sončne elektrarne. Večja sončna elektrarna je predvidena tudi za čistilno napravo Rogaška Slatina. Podjetje zmanjšuje porabo električne energije v črpališčih s postopno zamenjavo starih črpalk s sodobnejšimi, ki imajo manjšo porabo.