nedelja, 21. april 2024

Obračun komunalnih storitev

1. NA OSNOVI KATERIH PRAVNIH AKTOV OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O. OBRAČUNAVA SVOJE STORITVE?

2. KAJ POMENIJO POSTAVKE NA RAČUNU?


3. KAKO PORAVNAM STROŠKE STORITEV?

4. KAKO OPRAVIM REKLAMACIJO RAČUNA ALI REKLAMACIJO OPRAVLJENIH STORITEV?

5. SPOROČANJE SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

6. KAJ JE NORMIRANA IN PREKOMERNA PORABA VODE?

7. PREKOMERNA PORABA VODE ALI PUŠČANJE CEVI ZA VODOMEROM


8. OBRAČUN PORABE PITNE VODE, POPISI VODOMEROV


9. SPOROČANJE STANJA VODOMERA PREKO INTERNETA

10. MENJAVE VODOMEROV

 

 1. NA OSNOVI KATERIH PRAVNIH AKTOV OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O. OBRAČUNAVA SVOJE STORITVE?

 

Obračun komunalnih storitev – oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter zbiranje komunalnih odpadkov -  se izvaja na podlagi republiške zakonodaje (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2))  na kratko Uredba o cenah in občinskimi odloki, ki urejajo posamezne javne službe.2. KAJ POMENIJO POSTAVKE NA RAČUNU?


Cenik storitve javne oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter zbiranja komunalnih odpadkov je oblikovan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju Uredba) in potrjen s sklepi občinskih svetov vseh sedmih občin ustanoviteljic podjetja. Cenik je objavljen tu.

Cena posamezne javne službe, ki jo plača uporabnik, je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz:

1. cene javne infrastrukture, ki vključuje stroške najema te infrastrukture, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške odškodnin, finančna jamstva in odhodke financiranja, ter
2. cene opravljanja storitev javne službe, ki pa vključuje neposredne stroške materiala in storitev, neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, splošne nabavno-prodajne stroške, splošne upravne stroške, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje, druge poslovne odhodke in donos v skladu z uredbo.


Storitev oskrbe s pitno vodo

Vodarina je spremenljiv del cene, neposredno odvisen od količine porabljene pitne vode. Obračunava se v mesečnih akontacijah, določenih glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja. Cena je enotna za vse uporabnike javne službe.

Omrežnina za oskrbo s pitno vodo je nespremenljiv del cene, ki se obračuna glede na premer obračunskega vodomera, in zajema stroške najema ter zavarovanja infrastrukture in stroške vzdrževanja priključka na javno vodovodno omrežje. Uporabnikom se obračunava v dvanajstinah. Omrežnina je stalen mesečni strošek.
Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za vodomer z višjim pretokom.

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (vodomer ≤ DN20).
Osnovna cena velja za priključek DN20. Za večje dimenzije vodomera veljajo faktorji po Uredbi.

Omrežnina za oskrbo s pitno vodo se uporabniku zaračunava ves čas, ko obstaja priključek objekta na javno vodovodno omrežje. Preneha se zaračunavati, ko se priključek fizično ukine pod pogoji, ki so navedeni v Tehničnem pravilniku o izvajanju oskrbe s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane. Ukinitev priključka na JVO je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta na podlagi predloženega dovoljenja o rušitvi in v primerih, ko gre za začasen priključek.


Storitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda

Cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se sestoji iz spremenljivega dela cene storitve, ki je neposredno odvisna od porabljene pitne vode, in omrežnine.
Način obračuna se razlikuje glede na to, ali se komunalna voda odpadna voda odvaja in čisti na komunalni čistilni napravi ali mali komunalni čistilni napravi, ali pa se zadrži v greznici, vzporedno pa se upošteva tudi, ali se padavinska odpadna voda s streh odvaja v javno kanalizacijo in čisti na komunalni čistilni napravi.

Razlikujemo med naslednjimi možnimi storitvami odvajanja in čiščenja odpadne vode, katerih cena se sestoji iz cene storitve in omrežnine:

 • odvajanje komunalne odpadne vode,
 • odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
 • čiščenje komunalne odpadne vode,
 • čiščenje padavinske odpadne vode s streh,
 • storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,

Odvajanje komunalne odpadne vode: Plačuje se za odvajanje komunalnih odpadnih voda po kanalizacijskih vodih, ko je objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje.
Osnova za obračun je količina porabljene pitne vode izražena v kubičnih metrih (m³). Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom (lastna voda), se storitev odvajanja obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Zavezanec za plačilo storitev izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. V stavbah, kjer ni stalno in začasno prijavljenih stanovalcev in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev odvajanja komunalne odpadne vode obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m³ na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine po Uredbi.

Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode:  Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na velikost vodomera. Cena je določena za priključek s faktorjem omrežnine 1 (vodomer ≤ DN20). Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po Uredbi.
Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za vodomer z višjim pretokom.

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (vodomer ≤ DN20).
Če priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, z upoštevanjem faktorjev omrežnine po Uredbi.

Okoljska dajatev za onesnaževanje voda: Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode je strošek, ki ga plačujejo vsi uporabniki, kjer nastaja komunalna odpadna voda. Zaračunava se po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS štev.80/2012 in 98/2015). Znesek višine te dajatve določi Vlada RS konec vsakega leta, ter se obračunava od porabljenega kubičnega metra (m³) pitne vode, kjer se voda meri, oz. po osebi, tam kjer ni merilnikov.
Letni seštevek enot obremenitve je v stanovanjski stavbi za posebne družbene skupine, če se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, enak številu uporabnikov stavbe, ki v njej prebivajo več kot šest mesecev v koledarskem letu, v nestanovanjskih stavbah pa tretjini števila uporabnikov stavbe. Pri ugotavljanju števila uporabnikov nestanovanjske stavbe se upošteva število stalnih uporabnikov (število zaposlenih) in število razpoložljivih zmogljivosti (število gostov in drugih uporabnikov stavbe).

Če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno ali skupno čistilno napravo ali z malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se pri obračunu upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 90 % tako, da se cena okoljske dajatve zmanjša za 90 %.

Odvajanje padavinske odpadne vode s streh: Plačuje se za odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ko je objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje.
Ta storitev se obračuna na podlagi količine odvedene padavinske vode, ki se določi glede na tlorisno površino strehe ali dela strehe, s katerega se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, in petletnega povprečja padavin na območju izvajanja javne službe.

Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh:  Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode.
Omrežnina se enako kot storitev obračuna na podlagi količine odvedene padavinske vode, ki se določi glede na tlorisno površino strehe ali dela strehe, s katerega se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, in petletnega povprečja padavin na območju izvajanja javne službe.

Čiščenje komunalne odpadne vode: Plačuje se za čiščenje komunalnih odpadnih voda na čistilni napravi, ko je objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo.
Osnova za obračun je količina porabljene pitne vode izražena v kubičnih metrih (m³). Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom (lastna voda), se storitev čiščenja obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Zavezanec za plačilo storitev izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. V stavbah, kjer ni stalno in začasno prijavljenih stanovalcev in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitev čiščenja komunalne odpadne vode obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m³ na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine po Uredbi.

Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode:  Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na velikost vodomera. Cena je določena za priključek s faktorjem omrežnine 1 (vodomer ≤ DN20). Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po Uredbi.
Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za vodomer z višjim pretokom.
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (vodomer ≤ DN20).
Če priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, z upoštevanjem faktorjev omrežnine po Uredbi.

Čiščenje padavinske odpadne vode s streh: Plačuje se za čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ko je objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo.
Ta storitev se obračuna na podlagi količine čiščene padavinske vode, ki se določi glede na tlorisno površino strehe ali dela strehe, s katerega se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo in na čistilno napravo in petletnega povprečja padavin na območju izvajanja javne službe.

Omrežnina za čiščenje padavinske odpadne vode s streh:  Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
Omrežnina se enako kot storitev obračuna na podlagi količine čiščene padavinske vode, ki se določi glede na tlorisno površino strehe ali dela strehe, s katerega se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo in na čistilno napravo in petletnega povprečja padavin na območju izvajanja javne službe.

Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:  Storitve, povezane z greznicami in MKČN se zaračunavajo vsem gospodinjstvom, ki niso priključena na javno kanalizacijsko omrežje in odvajajo komunalno odpadno vodo v greznice ali MKČN. Cena vključuje storitev črpanja grezničnih gošč ali blata iz MKČN, odvoz na čistilno napravo ter njihovo čiščenje na čistilni napravi.
Osnova za obračun teh storitev je količina porabljene pitne vode po vodomeru za stavbe, v katerih se opravlja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in se zaračunava v m³. Za stanovanjske stavbe, ki se z vodo ne oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema in ni podatkov o porabi pitne vode, se pri obračunu upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m³ na stalno in začasno prijavljeno osebo na dan. V stavbah, kjer ni stalno in začasno prijavljenih stanovalcev in se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitve povezane z greznicami in MKČN obračunajo glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m³ na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine po Uredbi.

Omrežnina pri storitvah, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:  S to omrežnino se pokrivajo stroški dela občinske komunalne infrastrukture potrebne za izvajanje teh storitev (infrastruktura čistilnih naprav in sprejemnice grezničnih gošč in blata iz MKČN).
Omrežnina se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na velikost vodomera. Cena je določena za priključek s faktorjem omrežnine 1 (vodomer ≤ DN20). Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po Uredbi.
Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za vodomer z višjim pretokom.
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (vodomer ≤ DN20).
Če priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, z upoštevanjem faktorjev omrežnine po Uredbi.


Storitev zbiranja komunalnih odpadkov

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki  je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
Cena storitve zbiranja mešanih komunalnih odpadkov se zaračunava vsem uporabnikom, ki so vključeni v sistem rednega zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov, ki se izvaja v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe. Vključenost je obvezna na podlagi občinskega odloka o ravnanju z odpadki.
Cena te storitve vključuje:

 • redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov najmanj vsak drugi teden – zelena posoda ali vreča,
 • redni odvoz mešane odpadne embalaže najmanj vsak drugi teden – posoda z rumenim pokrovom ali rumena vreča,
 • redni odvoz odpadnega papirja in kartona najmanj enkrat na dva meseca – odpadki se oddajo v škatli na odjemno mesto,
 • redni odvoz odpadne steklene embalaže najmanj enkrat na dva meseca – odpadki se oddajo v škatli na odjemno mesto,
 • redni odvoz odpadnega tekstila dvakrat letno – odpadki se oddajo v vreči na odjemno mesto,
 • odvoz kosovnega odpada enkrat letno na podlagi naročila – odpadki se pripravijo na odjemnem mestu na dan dogovorjenega odvoza,
 • zbiranje nevarnih odpadkov enkrat letno – odpadke uporabnik pripelje na zbirno mesto v času akcije,
 • oddaja odpadkov na zbirnih centrih skozi vse leto,
 • prevzem, skladiščenje, razkladanje in nakladanje odpadkov na Zbirnem centru Tuncovec,
 • odvoz vseh zbranih odpadkov iz Zbirnega centra Tuncovec v regijski center za ravnanje z odpadki – RCERO v Celju oziroma do pooblaščenih izvajalcev za prevzem ločeno zbranih odpadkov,
 • stroške obdelave odpadkov na RCERO v Celju,
 • stroške odlaganja ostanka odpadkov po obdelavi na RCERO v Celju.

Storitev se zaračunava v kg. Izračun mesečnega stroška odvoza mešanih komunalnih odpadkov se izvaja na podlagi določil Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v posamezni občini. Določila Pravilnika so enaka v vseh šestih občinah UE Šmarje pri Jelšah, v katerih javno podjetje izvaja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
V nadaljevanju so prikazani izračuni mesečnega stroška za posamezne vrste uporabnikov:

Izračun mesečnega stroška v individualni hiši:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) =
= cena v EUR/kg x sodilo kg/m³  x volumen posode v m³  x povprečno število odvozov na mesec

Izračun mesečnega stroška v individualni hiši, ki uporablja vreče:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) =
= cena v EUR/kg x sodilo kg/m³  x volumen vreče v m³  x povprečno število odvozov na mesec x korekcijski faktor

Izračun mesečnega stroška za stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) =
= cena v EUR/kg x sodilo kg/m³  x volumen najmanjšega zabojnika*/3 v m³  x najmanjše število odvozov** na mesec
*volumen najmanjšega zabojnika je 120 l
**najmanjše število odvozov je 2 x mesečno

Izračun mesečnega stroška v večstanovanjski hiši:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) =
= cena v EUR/kg x sodilo kg/m³  x volumen/osebo v m³  x število oseb

Izračun mesečnega stroška za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) =
= cena v EUR/kg x sodilo kg/m³  x volumen 0,48 m³

 

Cena javne infrastrukture: S to ceno se pokrivajo stroški občinske komunalne infrastrukture potrebne za izvajanje storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov (infrastruktura Zbirnega centra Tuncovec in ostalih občinskih zbirnih centrov, ČN Tuncovec).
Cena javne infrastrukture se zaračunava v kg. Izračun mesečnega stroška javne infrastrukture se izvaja na podlagi določil Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v posamezni občini. Določila so enaka kot veljajo za izračun mesečnega stroška storitve zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in so navedena pri obrazložitvi cene te storitve.

Zbiranje biološko razgradljivih  odpadkov
Cena storitve zbiranja biološko razgradljivih odpadkov se zaračunava tistim  uporabnikom, pri katerih se izvaja odvoz biološko razgradljivih odpadkov, ki jih gospodinjstva zbirajo v rjavih zabojnikih. Gospodinjstva, ki izvajajo kompostiranje na lastnem vrtu, te storitve ne plačujejo. V večstanovanjskih objektih so v sistem zbiranja biološko razgradljivih odpadkov obvezno vključena vsa gospodinjstva.
Cena te storitve vključuje:

 • redni odvoz biološko razgradljivih odpadkov najmanj vsak drugi teden v času od novembra do februarja oziroma vsak teden v preostalem delu leta – rjava posoda,
 • prevzem, skladiščenje, razkladanje odpadkov na Zbirnem centru Tuncovec,
 • kompostiranje BIO odpadkov v kompostarni na ZC Tuncovec.

Storitev se zaračunava v kg. Izračun mesečnega stroška odvoza biološko razgradljivih odpadkov se izvaja na podlagi določil Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v posamezni občini. Določila Pravilnika so enaka v vseh šestih občinah UE Šmarje pri Jelšah, v katerih javno podjetje izvaja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
V nadaljevanju so prikazani izračuni mesečnega stroška za posamezne vrste uporabnikov:

Izračun mesečnega stroška v individualni hiši:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) =
= cena v EUR/kg x sodilo kg/m³  x volumen posode v m³  x povprečno število odvozov na mesec

Izračun mesečnega stroška za stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) =
= cena v EUR/kg x sodilo kg/m³  x volumen najmanjšega zabojnika/3 v m³  x najmanjše število odvozov na mesec
Izračun mesečnega stroška v večstanovanjski hiši:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:

Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) =
= cena v EUR/kg x sodilo kg/m³  x volumen/osebo v m³  x število oseb

Cena javne infrastrukture: S to ceno se pokrivajo stroški občinske komunalne infrastrukture potrebne za izvajanje storitev biološko razgradljivih odpadkov (infrastruktura Zbirnega centra Tuncovec, ČN Tuncovec).
Cena javne infrastrukture se zaračunava v kg. Izračun mesečnega stroška javne infrastrukture se izvaja na podlagi določil Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v posamezni občini. Določila so enaka kot veljajo za izračun mesečnega stroška storitve zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in so navedena pri obrazložitvi cene te storitve.3. KAKO PORAVNAM STROŠKE STORITEV?


OBČINSKE BLAGAJNE

UPN obrazec

Izstavljene račune lahko uporabniki poravnajo na:

 • Mestni blagajni v Rogaški Slatini, ki se nahaja na sedežu podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.: Celjska cesta 12, Rogaška Slatina,
 • Občinski blagajni v Rogatcu na sedežu Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec,
 • Občinski blagajni v Šmarju pri Jelšah, ki deluje v okviru Delavske hranilnice, na Rogaški cesti 25, v Šmarju pri Jelšah.

Na navedenih blagajnah lahko položnice plačate BREZ PROVIZIJE.

S posebno položnico – UPN obrazcem, ki je priložena računu, lahko račun poravnate tudi na vseh bankah in poštah ter vseh plačilnih mestih, ki omogočajo plačilo z UPN obrazci.


E-RAČUN

V kolikor ste že uporabnik spletne banke, vam priporočamo, da se prijavite na prejemanje e-računa, ki enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Na ta način boste prihranili čas in denar ter boste hkrati prijazni do okolja. Račun boste vsak mesec prejeli neposredno v elektronsko banko in ga poravnali z enim klikom, manjša bo možnost napak ročnega vnosa, v spletni banki pa si boste lahko vodili tudi pregleden arhiv prejetih in plačanih računov.
Na e-račun se prijavite hitro in preprosto v vaši spletni banki, v razdelku e-računi, potrebujete le sklic s številke zadnjega računa.
Prijava v spletno banko je možna elektronsko, preko vaše spletne banke. Za prijavo preko elektronske oziroma spletne banke potrebujete poleg osebnih podatkov  še trinajstmestno sklicno številko, ki jo najdete na prvi strani v četrti vrstici na desni strani našega računa. Navodila za prijavo na e-račun najdete na spletni strani svoje banke, saj se glede na banko razlikujejo.

Prijavite se lahko tudi preko portala komunala.info, lahko pa se oglasite na sedežu podjetja, kjer vam bomo uredili prejemanje e-računa.
Prijava preko Komunala.Info pa poteka z registracijo v spletni portal Komunala.info in v možnosti "Prijava na e-račun" spremenite svoje nastavitve za prejemanje e-računov in program vas sam vodi do uspešne registracije.

S prijavo na e-račun, boste prejeli E-račun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML (namen: nadaljnja računalniška obdelava)  in PDF (namen: vpogled in  za izpis) in ne boste več prejemali računov v papirni obliki, v kolikor ste se prijavili preko spletne banke. V primeru prijave preko aplikacije Komunala.Info, pa si lahko sami izberete, katero možnost želite - ali prejem e-računa samo v elektronsko bančništvo ali v elektronsko bančništvo in po elektronski pošti ali samo po elektronski pošti. Pozivamo vas, da se tudi preko Komunale.Info odločite, da se odpoveste tiskanim računom in obkljukate izjavo »ne želim več prejemati  tiskane različice računa« in tako prispevate k varovanju okolja. Elektronski račun lahko preko spletne banke poravnate hitro in udobno z enim klikom – brez prepisovanja številk in referenc.

V kolikor se uporabniki odločite za prejem e-računov samo preko spletne banke in še vedno želite prejemati naša obvestila, si jih lahko preberete na naši spletni strani http://www.okp.si ali pa se naročite nanje z e-mailom na naš elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
V kolikor se odločite, da elektronskih računov ne želite več prejemati, se odjavite preko vaše spletne banke ali preko portala Komunala.Info.

V primeru težav vas prosimo, da nas o njih takoj obvestite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., da jih lahko čim prej odpravimo in vam zagotovimo kakovostno prejemanje e-računov.


DIREKTNA BREMENITEV

Če ne uporabljate spletne banke, a želite kljub temu odpraviti skrbi in delo z vsakomesečnim plačevanjem računov, si lahko plačilo naših računov uredite preko sistema direktne bremenitve – trajnika.
Za odprtje trajnega naloga se oglasite na sedežu podjetja in ne pozabite s sabo vzeti osebnega dokumenta in bančne kartice. Uredili vam bodo vse potrebno, vi pa boste v prihodnje morali biti pozorni le na to, da je bil odtegljaj na vnaprej dogovorjen datum v mesecu res izveden.
Lahko pa izpolnite obrazec OB09 – Soglasje za direktno obremenitev, ki ga najdete na naši spletni strani in nam ga izpolnjenega ter podpisanega pošljete po pošti na naš naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali po elektronski pošti na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Po prejetju obrazca vam bomo uredili vse potrebno za plačilo preko sistema trajnika.

Opozorili bi, da je v primeru, ko odtegljaj ni bil izveden (ni bilo sredstev na TRR ali kakšen drug vzrok), potrebno račun poravnati s priloženim UPN obrazcem, ki je sicer prečrtan, vendar so na njem vsi podatki, tako da ga lahko uporabite za plačilo.

Ne glede na to, za kak način plačila storitev se boste odločili, vas naprošamo, da upoštevate datum plačila, ki je naveden na računu, saj se boste s tem izognili nepotrebnim zamudnim obrestim in morebitnim stroškom postopka izterjave.4. KAKO OPRAVIM REKLAMACIJO RAČUNA ALI REKLAMACIJO OPRAVLJENIH STORITEV?


Naše podjetje izvaja vrsto komunalnih storitev. Pri tem smo stalno prisotni pri vseh občanih vseh šestih občin upravne enote Šmarje pri Jelšah, pri izvajanju oskrbe s pitno vodo pa tudi v občini Poljčane ter KS Laporje. Ker se lahko pri izvajanju naših storitev pojavljajo tudi napake, bomo zelo veseli, če nas boste o njih informirali. V ta namen smo pripravili obrazec za prijavo reklamacij, ki je dostopen na naši internetni strani (OB 07 obrazec za reklamacijo), lahko pa ga dobite tudi na sedežu podjetja.


Reklamacija računa

Če na računu ugotovite nepravilnost, morate račun reklamirati v osmih dneh po njegovem prejemu. Reklamacija mora vsebovati podatke o številki računa, številko odjemnega mesta, stanje vodomera na dan reklamacije, če reklamirate porabo vode in vzrok reklamacije.


Reklamacije popisa števcev, poračuna in akontacij

Rok za reklamacije je 8 dni od datuma popisa števca pri zamenjavi, oziroma od prejema dopisa in obrazca za zamenjavo, ki vam ga pošljemo, če pri menjavi niste prisotni. V tem primeru lahko stanje na vodomeru preverite tako, da se osebno oglasite v našem skladišču na Prvomajski ulici 33 v Rogaški Slatini.
Če se s stanjem števca pri zamenjavi ne strinjate, zahtevajte od naših delavcev obrazec reklamacijskega zapisnika, ki ga izpolnite in izročite našim delavcem takoj, pri menjavi števca, oziroma nam pošljete pisno reklamacijo. Zahtevate lahko kontrolo natančnosti števca. Če se ugotovi, da je natančnost obračunskega vodomera zunaj dopustnih toleranc, nosi stroške kontrole upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
Opozarjamo, da je pri zamenjavi možno zahtevati kontrolo le v roku 8 dni, kasnejše reklamacije se ne bodo upoštevale.
Reklamacije poračunov pri rednem popisu pošljite pisno.
Če ugotavljate, da se vaša dejanska mesečna poraba bistveno razlikuje od porabe, ki vam jo mesečno zaračunavamo, nam lahko to sporočite – pisno (upoštevali bomo le spremembe, ki jih boste sporočili pisno (po pošti, e-mailu ali faksu). Popravki akontacij se upoštevajo pri naslednjih akontacijah, popravljanje za nazaj, za že izdane akontacije ni možno. Spremembe akontacij je potrebno sporočiti najkasneje do 3. v mesecu.

V kolikor želite reklamirati opravljeno storitev, mora reklamacija vsebovati podatke o odjemnem mestu in čim bolj natančen vzrok in opis reklamacije.
Za reklamacijo lahko uporabite obrazec OB07 Obrazec za reklamacijo (najdete ga naši spletni strani), ki ga oddajte:

 • po pošti: na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina,
 • po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
 • ali pisno reklamacijo oddate  osebno na sedežu podjetja v pisarni za sprejem reklamacij v času uradnih ur v ponedeljek med 8.00 in 15.00, v sredo med 8.00 in 16.00 in v petek med 8.00 in 14.00 uro. Čas malice je med 10.30 in 11.00 uro.

Vašo reklamacijo bomo rešili v najkrajšem možnem času.5. SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

 

Vsako spremembo lastnika, najemnika ali plačnika je potrebno pisno sporočiti na naslov podjetja. Posebej bi vas radi opozorili, da je v primeru prodaje objekta PRODAJALEC dolžan javiti spremembo lastnika, v primeru najema STARI NAJEMNIK ali LASTNIK OBJEKTA, v primeru dedovanja oz. smrti pa NOVI LASTNIK.
Prosimo vas, da v primeru spremembe lastnika, najemnika ali plačnika, popišete stanje vodomera. V pismenem obvestilu – obrazec »Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku« (OB 06 na naši spletni strani) -  je potrebno navesti prejšnjega lastnika, plačnika oz. najemnika, novega lastnika, plačnika oz. najemnika, točen naslov objekta, točen naslov, kamor se pošiljajo računi in stanje vodomera. Zahtevku za spremembo je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za spremembo (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sklep o dedovanju. ipd.) in obrazec za obračun komunalnih storitev (OB 04 ali OB 05 na naši spletni strani). Prav tako mora biti pred spremembo poravnan dolg predhodnega uporabnika odjemnega mesta.
V kolikor vloga ne bo popolna (izpolnjeni vsi podatki, priložena dokumentacija, stanje vodomera, plačan dolg), SPREMEMBE NE BOMO IZVEDLI.
Prav tako je potrebno pismeno sporočiti podatek o spremembi števila oseb, ki so uporabniki komunalnih storitev. Uporabniki ste nas dolžni obveščati tudi o vseh ostalih spremembah, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev kot npr.:

 • pri novogradnjah – o datumu vselitve v objekt, o spremembi naslova po pridobitvi hišne številke, o številu oseb, ki uporabljajo komunalne storitve, o predvideni mesečni porabi pitne vode po vselitvi, o vrsti in velikosti posod za komunalne odpadke, če jih ne nabavite pri nas,
 • spremembi namembnosti objekta (npr. vikend, ki se prične uporabljati kot stanovanjski objekt, ki je stalno naseljen ter istočasno sporočiti število oseb, ki na objektu uporablja komunalne storitve),
 • zamenjavi ali nabavi posode za komunalne odpadke, če posode ne nabavite pri nas,
 • spremembi pri odvajanju padavinskih odpadnih voda strehe (vgradnja zbiralnika, odstranitev zbiralnika, ipd.)
 • spremembi pri odvajanju komunalnih odpadnih voda (vgradnja MKČN, opustitev greznice, ipd.; pri tem bi opozorili, da priključitev na javno kanalizacijo brez soglasja in nadzora upravljavca ni dovoljena).


Sporočanje sprememb pri večstanovanjskih objektih

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03,  57/0887/11, in 27/17), je potrebno vse spremembe, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev – kot so spremembe lastnika, najemnika ali plačnika, spremembe števila oseb - sporočati upravniku, le-ta pa je spremembe dolžan sporočati javnemu podjetju.
V primeru, če imate v stanovanju vgrajen vodomer, vas prosimo, da v primeru spremembe lastnika, najemnika ali plačnika, popišete stanje vodomera.
V primeru, ko večstanovanjski objekt nima upravnika, spremembe sporočate zastopniku vašega objekta, če pa ta ni določen, pa sporočate spremembe neposredno javnemu podjetju. V tem primeru je potrebno spremembo sporočiti na obrazcu »Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku« (OB 06 ). Zahtevku za spremembo je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za spremembo (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sklep o dedovanju. ipd.). Prav tako mora biti pred spremembo poravnan dolg predhodnega uporabnika odjemnega mesta.  
Pri obračunu komunalnih storitev bomo upoštevali samo spremembe, ki nam jih bo sporočil upravnik, v kolikor ste do njega zakonsko obvezani, drugače pa od pooblaščenega zastopnika oziroma lastnika.

Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev

OBVEZNO. Kazen za fizično osebo, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 400 EUR.

 6. KAJ JE NORMIRANA IN PREKOMERNA PORABA VODE?

 

Način obračuna vodarine določa Uredba o  metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012, v nadaljevanju Uredba). V 18. členu Uredba določa:
»Vodarina se uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Obračunava se glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.«
Poračun normirane in prekomerne porabe uporabnikom obračunamo na osnovi popisa obračunskega vodomera.
Normirana poraba vode za stavbe, opremljene z obračunskimi vodomeri, se določi z upoštevanjem zmogljivosti vodomerov, navedenih v Tabeli 1:


Vodomer (mm)

DN ≤ 20

20 < DN < 40

40 < DN < 50

50 < DN < 65

65 < DN < 80

80 < DN < 100

100 < DN < 150

150 ≤ DN

Normalni pretok
(m3/dan)

1,2

3,6

12

18

36

60

120

240

Tabela 1:  Normativ za obračun normalnega pretoka
Poraba pitne vode, ki je v obračunskem obdobju med dvema odčitkoma stanja vodomera večja od normirane porabe, je prekomerna poraba pitne vode. Cena m3 prekomerne porabe pitne vode je od normirane porabe višja za 50 odstotkov. 7. PREKOMERNA PORABA VODE ALI PUŠČANJE CEVI ZA VODOMEROMV kolikor ugotovite, da vodomer beleži porabo, ne da bi uporabljali vodo, pomeni, da vam voda nekje na internem vodovodnem omrežju izteka. Lahko je okvara na napeljavi, med vodomerom in objektom, voda lahko izteka iz WC kotlička, pokvarjena pipa itd… 

V tem primeru je potrebno poiskati monterja vodovodnih naprav, da vam napako odpravi. Da bi se izognili povečani porabi, vam svetujemo, da do odprave napake zaprete ventil za vodomerom. Posebno pozornost napeljavi je potrebno posvetiti v zimskem času, saj lahko zaradi nizkih temperatur ta zamrzne.
V smislu preprečitve možnosti prekomerne porabe znotraj internega omrežja vam svetujemo redno kontrolo porabe na vodomeru.8. OBRAČUN PORABE PITNE VODE, POPISI VODOMEROVKoličina porabljene vode se meri z obračunskim vodomerom. Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 100 mᶾ vode na mesec, se odčitavanje vodomera izvaja praviloma vsak mesec. Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 100 mᶾ pitne vode na mesec, se odčitavanje vodomerov izvaja na tri ali šest mesecev oziroma letno, mesečna poraba v obdobju med popisoma se zaračunava v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode med zadnjima dvema popisoma.

Ob spremembi cene vode se vodomeri praviloma ne odčitavajo, temveč se stanje vodomera oceni na dan uveljavitve nove cene iz povprečne porabe v preteklem obdobju.

Uporabniki lahko na dan spremembe cene vode sami odčitajo stanje vodomera in ga na obrazcu OB 13 Sprememba stanja vodomera v 8 dneh posredujejo našemu podjetju. Lahko pa stanje sporočijo tudi preko portala komunala.info. Prav tako lahko uporabniki svoje vodomere mesečno sami odčitajo in stanje vodomera sporočijo do 3. v mesecu za pretekli mesec. Stanje lahko sporočijo v pisni obliki na naslov našega podjetja ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali preko spletnega portala komunala.info.
S tem se izognejo morebitnim prevelikim odstopanjem od določene povprečne porabe.

Uporabnikom priporočamo, da občasno preverite dejansko stanje vodomera s podatkom o predvidenem stanju, ki je zapisno na računu (na prvi strani računa, na desni strani, kjer se nahajajo podatki o odjemnem in merilnem mestu). V kolikor ugotovite večjo razliko, nam je potrebno podatek o dejanskem stanju vodomera sporočiti, da lahko stanje in porabo ustrezno uskladimo. Podatke o stanju vodomera je potrebno poslati pisno po pošti ali e-malu, lahko pa ga oddate tudi preko internetne strani komunala.info.
Prav tako priporočamo, da na računu na specifikaciji (hrbtna stran računa) občasno preverite višino zaračunane akontacije, ki je prikazana pod postavko vodarina, izražena v m³. V kolikor postavke vodarina na računu ni, pomeni, da se vam poraba vode ne zaračunava. V takšnem primeru plačujete samo fiskni del cene – omrežnino, ki se obračunava glede na velikost vodomera in ni odvisna od porabe vode. Če vodo dejansko porabljate in bi vodarina morala biti zaračunana, nas v takšnem primeru prosimo pokličite na telefonsko številko 03-81-21-400 ali 03-81-21-407 ali nam to sporočite na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po pošti na naslov podjetja, da lahko vzrok preverimo.
Z redno kontrolo vodomera in računov se lahko izognete visokim poračunom porabe vode.

Poraba pitne vode je osnova tudi za obračun odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, storitev povezanih z greznicami in MKČN ter za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.9. SPOROČANJE  STANJA VODOMERA PREKO INTERNETA

 

Elektronsko sporočanje stanja vodomera je možno preko spletne aplikacije www.komunala.info.

Portal komunala.info najdete na internetni strani www.komunala.info, do njega lahko dostopate tudi preko naše spletne strani www.okp.si na mestu, kjer ste do sedaj izpolnjevali spletni obrazec za javljanje stanja.
Za prvo prijavo na komunala.info potrebujete račun OKP Rogaška Slatina d.o.o., saj se vsi potrebni podatki, ki jih morate vnesti ob prvi prijavi, nahajajo na njem –uporabniško ime: šifra stranke in geslo: številka odjemnega mesta.

Pri prvi prijavi določite svoje uporabniško ime in ga vpišete v prazno polje, izpolnite polje s podatki ime in priimek/naziv.

V polji »šifra stranke« in »odjemno mesto« prepišite podatke z računa OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (zgoraj desno na računu).

Izberite si geslo, geslo potrdite tudi v polju »ponovi geslo«.

Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov »e-pošte« in kljukica pri »strinjam se s pogoji uporabe«.

Na prej navedeni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Uporabniški račun boste aktivirali s klikom na potrditev v sporočilu. Pozor – včasih lahko takšni e-maili zaidejo tudi med »neželeno« ali »promocijsko« pošto.

Pred aktiviranjem uporabniškega računa njegova uporaba ni možna.

Po aktivaciji vašega uporabniškega računa, se lahko prijavite na prvi strani portala Komunala.Info.

 
Portal Komunala.Info vam omogoča naslednje storitve:

 • vpogled v  podatke izdanih računov za vaše odjemno mesto,
 • vpogled v stanje vaših obveznosti in plačil,
 • vpogled v zgodovino odčitkov,
 • javljanje stanja vodomera za potrebe obračuna po dejanskem stanju in
 •  naročanja na elektronsko obliko računa.

 

Glavne ikone, preko katerih brskamo po portalu in podatkih so:

 • Gumb domov - kjerkoli se nahajamo, nas vrne na prvo stran
 • Računi - stran kjer se nahajajo naši računi skupaj z vizualizacijo PDF dokumentov, možnost prijave/odjave na e-račune, podatek o zadnjem računu 'Za plačilo', pregled računov v dveh sklopih – odprti in zaprti

Uporabnik bo imel možnost vizualizacije računov kot PDF, tudi če ni prijavljen na e-račun. Prijavno na e-račun je mogoče opraviti kadarkoli preko »Prijave«. Ponudnik bo prejel obvestilo za prijavo in vam uredil prenos na pošiljanje račune po želeni poti (e-mail, e-banka ali oboje).

 

 • Storitve - so vezane na področja podjetja s katerimi upravlja. V kolikor je to samo voda, potem se prikaže samo en pod zavihek, drugače pa je seveda možno tudi storitev greznic in odpadkov.

 

Na pod zavihku 'vode', se prikaže odjemno mesto in merilnik, preko katerega vidimo svoje podatke in možnost oddaje stanje ali pregleda zgodovine oddaje stanj.

Vnos stanja vodomera – oddaja stanja

V okence »stanje« vnesite stanje vodomera v m3 brez decimalnih mest in brez ločilnih pik. V kolikor sporočate stanje na dan vnosa, kliknete v polje »oddaj« in stanje se prenese.

V kolikor pa stanje sporočate za nazaj, se postavite v polje datum odčitka, kliknite nanj in pri tem se prikaže koledar, ki vam omogoča izbiro datuma popisa. Izberete željeni datum, naredite kljukico pri oddaj stanje in nam stanje posredujete.

Pozor: program omogoča sporočanje stanje vodomera največ za 5 dni nazaj od trenutnega datuma.


Priporočilo: 
Stanje vodomera je smiselno sporočiti zadnjega dne v mesecu, saj je potem pri obračunu zajet samo poračun in ne tudi akontacija za obračunski mesec. Popisano stanje vodomera morate javiti najkasneje do 3. v mesecu (na primer: vodomer ste popisali 31.01., popis morate javiti najkasneje do 03.02.- POPIS SE UPOŠTEVA), sicer se javljen popis ne bo upošteval (npr. vodomer ste popisali 31.01. stanje pa ste nam javili 04.02.- POPIS SE NE BO UPOŠTEVAL).

 

Malo nižje imamo možnost vpogleda statističnih podatkov glede obračunane porabe, stanje merilnika in podatke, ki so bili vneseni ali javljeni skozi zgodovino.

Pod zavihek 'odpadki' - v kolikor ima ponudnik to storitev, se bo le-ta prikazala uporabniku po prijavi v portal.

Pod zavihek 'greznice' - kolikor ima ponudnik to storitev, se tudi to prikazuje na registriranem uporabniku.

V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč ali informacijo, nam to pisno sporočite na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..10. MENJAVE VODOMEROVNa podlagi Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, štev. 19/2016) in določil občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo, smo kot upravljalec javnega vodovodnega omrežja dolžni vršiti redno zamenjavo (overitev) vodomerov na vsakih pet let. Zamenjavo vodomerov vršijo delavci našega podjetja.
V primeru, da v času menjave niste prisotni, se vodomer v vodomernem jašku zamenja, zapisnik s podatki o stanju in novem vodomeru pa se pošlje lastniku oziroma plačniku komunalnih storitev.
V kolikor se s stanjem ne strinjate, lahko menjavo vodomera pisno reklamirate v 8 dnevnem roku od datuma prejema obvestila. Do tega roka se bo vodomer nahajal v našem skladišču, kjer boste lahko preverili odčitano stanje vodomera.

V kolikor vas v času predvidene menjave vodomera ni doma in se vodomer nahaja znotraj objekta oziroma je nedostopen (ograja, zaklenjen jašek ipd.) vas pozovemo pisno, da se uskladi termin menjave.
Če nam do roka navedenega v dopisu ne javite možnega termina zamenjave in tako ne moremo opraviti zakonske obveznosti, vašega vodomera ne bomo več upoštevali kot merilne naprave za dejansko porabo vode in bomo morali ukrepati po določilih odloka in vam v bodoče obračunati porabo vode v pavšalnem znesku (pri vodomeru DN13 in DN20 pomeni to 1,2 m³ vode na dan).

Strošek menjave vodomera je že vključen v ceno omrežnine, tako da storitve menjave ni potrebno plačati.

Opozorili bi še, da imamo kot upravljavec javnega vodovoda na podlagi 51.člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane v primerih,  če uporabnik ne dovoli upravljavcu vgraditve ali zamenjave vodomera ali če onemogoča upravljavcu odčitavanje in pregled vodomera ter interne instalacije in internega hidrantnega omrežja, možnost uporabniku prekiniti dobavo pitne vode.
V primeru, ko uporabnik upravljavcu ne omogoči dostopa do vodomernega mesta in vodomera, se lahko na podlagi 54. člena odloka kaznuje za prekršek z globo, ki za pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost znaša 1.400,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa znaša globa 2.500,00 EUR. Fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za tak prekršek kaznujejo z globo 400,00 EUR.