sreda, 19. junij 2024

PLAN PRAZNJENJA GREZNIC ALI MKČN IN PREGLED MKČN V OBDOBJU OD 2021 DO 2024

Kot izvajalec  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  vode  v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek , Kozje in Bistrica ob Sotli  smo dolžni  enkrat na tri leta odpeljati blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ( MKČN )  na čistilno napravo v Rogaški Slatini v skladu z veljavno  zakonodajo.

(Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN)

 

OBČINA

Leto 2021 in 2024

Leto 2022

Leto 2023

ROGAŠKA SLATINA

BRESTOVEC, CESTE, GABERCE, KAMENCE, MALE RODNE, NIMNO, PLAT, PRISTAVICA, PRNEK, RAJNKOVEC, SPODNJA KOSTRIVNICA, SPODNJE NEGONJE, ZAGAJ, ZGORNJA KOSTRIVNICA, ZGORNJE NEGONJE,

BREZJE, ČAČA VAS, DREVENIK, GABROVEC, KAČJI DOL, KAMNA GORCA, PODPLAT, PODTURN, RATANSKA VAS, ROGAŠKA SLATINA, SPODNJI GABERNIK, TEKAČEVO, TOPOLE, VELIKE RODNE, VINEC, ZGORNJI GABERNIK,

CEROVEC, GRADIŠKI DOL, IRJE, RJAVICA, SPODNJE SEČOVO, STRMEC, SVETI FLORIJAN, TRŽIŠČE, TUNCOVEC, ZGORNJE SEČOVO,

ŠMARJE PRI JELŠAH

BELI POTOK, BOBOVO, GLOBOKO PRI ŠMARJU, GORNJA VAS, GROBELNO, LIPOVEC, PLATINOVEC, PREDEL, PREDENCA, PRELOGE, PUSTIKE, RAKOVEC, SENOVICA, SLADKA GORA, SOTENSKO, SPODNJE MESTINJE, SPODNJE SELCE, ŠENTVID, TOPOLOVEC, VINSKI VRH, VODENOVO, VRH, VRŠNA VAS, ZADRŽE, ZASTRANJE, ZAVRŠE,

BABNA BRDA, BABNA GORA, BABNA REKA, BODREŽ, BODRIŠNA VAS, BRECLJEVO, BREZJE PRI LEKMARJU, BUKOVJE, CEROVEC PRI ŠMARJU, DOL PRI ŠMARJU, DRAGOMILO, GAJ, GROBELCE, JAZBINA, JEŠOVEC, KAMENIK, KONUŠKO, KORETNO, KORPULE, LEKMARJE, SPODNJA PONKVICA, SPODNJE TINSKO, STRTENICA, SVETI ŠTEFAN, ŠEROVO, ŠKOFIJA, ŠMARJE PRI JELŠAH, ZGORNJE TINSKO, ZIBIKA, ZIBIŠKA VAS,

BELO, BEZGOVICA, DOL PRI PRISTAVI, DVOR, GRLIČE, HAJNSKO, JEROVSKA VAS, KRISTAN VRH, KRTINCE, LAŠE, LEMBERG, MALA PRISTAVA, MESTINJE, MOČLE, NOVA VAS, OREHOVEC, PEČICA, PIJOVCI, POLŽANSKA GORCA, POLŽANSKA VAS, STRANJE,

ROGATEC

SVETI JURIJ, TLAKE, TRLIČNO

LOG, ROGATEC, ŽAHENBERC

BREZOVEC, DOBOVEC, DONAČKA GORA,

PODČETRTEK

GOSTINCA, IMENSKA GORCA, JERČIN, NEZBIŠE, PODČETRTEK, PRISTAVA PRI LESIČNEM, PRISTAVA PRI MESTINJU, RUDNICA, SEDLARJEVO, VIDOVICA, VONARJE

BREZOVEC PRI POLJU, GOLOBINJEK, IMENO, LASTNIČ, PECELJ, POLJE OB SOTLI, PRELASKO, VIRŠTANJ,

CMEREŠKA GORCA, OLIMJE, ROGINSKA GORCA, SELA, SODNA VAS, SVETA EMA, VERAČE,

KOZJE

DRENSKO REBRO, GRADIŠČE, JEŠOVEC PRI KOZJEM, KLAKE, KOZJE, ORTNICE, OSREDEK PRI PODSREDI, PILŠTANJ, TOPOLOVO, VOJSKO, ZEČE PRI BUČAH,

BUČE, GORJANE, PODSREDA, POKLEK PRI PODSREDI, VETRNIK, ZDOLE,

BISTRICA, DOBLEŽIČE, GUBNO, LESIČNO, VRENSKA GORCA, ZAGORJE,

BISTRICA OB SOTLI

HRASTJE OB BISTRICI, KUNŠPERK, POLJE PRI BISTRICI, ZAGAJ,

BISTRICA OB SOTLI, TREBČE,

ČREŠNJEVEC OB BISTRICI, DEKMANCA, KRIŽAN VRH, PLES, SREBRNIK,