sreda, 19. junij 2024

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživela
vseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.
Namen pobude je že od samega začetka osveščati prebivalce glede pomena trajnostnega ravnanja z naravnimi viri ter jih spodbujati k izboljšanju navad pri skrbi za zdravje in okolje.

Še zlasti je to pomembno v današnjih razmerah prekomernega kopičenja odpadkov, ko je odgovornost vsakega posameznika do pravilnega ravnanja z odpadki še toliko pomembnejša.
Raznovrstni odpadki predstavljajo čedalje večje breme tudi v naših kanalizacijskih sistemih, kar močno vpliva na njihovo delovanje, je v okviru obstoječe pobude Skupaj za boljšo družbo nastala nova akcija: Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak.
Z njo se želi javnost opozoriti, da je tudi ravnanje z odpadno vodo izjemno pomembno in da straniščna školjka ni smetnjak, pač pa pomemben steber javne higiene. Pri tem je v letošnjem letu poseben poudarek namenjen osveščanju o ravnanju z vlažilnimi in čistilnimi robčki za enkratno uporabo, ki zaradi razširjenega odlaganja v straniščne školjke povzročajo škodo v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah.

Straniščna školjka je vstop v kanalizacijski sistem in ravnanje vseh nas je bistveno za delovanje sistema in očiščeno odpadno vodo. Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna voda pa je dragocen obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo stvari, ki tja ne sodijo.

 

Vlažilni in čistilni robčki niso toaletni papir.


V kanalizaciji zaradi vedno pogostejše uporabe vse večjo težavo predstavljajo vlažilni in čistilni robčki. Ti namreč ne sodijo v straniščno školjko, čeprav jih nekateri proizvajalci označujejo kot take.
Vlažilni robčki se od toaletnega papirja razlikujejo v tem, da je v celulozo dodano vezivo, ki preprečuje, da bi se hitro razpustili. Zaradi svojih lastnosti vlažilni in čistilni robčki zastajajo na kritičnih mestih v ceveh, se tam sprimejo s preostalimi odpadki, ki v kanalizacijo ne sodijo, in tvorijo večje skupke, ki povzročajo zamašitve hišnih napeljav in kanalizacijskih cevi ter okvare črpalk in drugih naprav, potrebnih za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.
Predstavljajo tudi nevarnost za okolje
Veliko čistilnih in vlažilnih robčkov vsebuje mikroplastiko, ki močno onesnažuje okolje ter ogroža zdravje ljudi in živali. V primeru odlaganja robčkov v straniščne školjke velika večina mikroplastike ostane v odvišnem blatu, ki lahko, če se uporabi na kmetijskih zemljiščih, prehaja v tla in vodo in tako povzroča obremenjevanje okolja ter tveganje za zdravje ljudi in živali.