nedelja, 26. maj 2024

OBVEZNA VKLJUČITEV V SISTEM ODVOZA ODPADKOV - GOSPODARSTVO

OBVEZNA VKLJUČITEV V SISTEM ODVOZA ODPADKOV - GOSPODARSTVO

 

Zavedamo se, da je vključevanje vseh izvirnih povzročiteljev  odpadkov v sistem ravnanja z odpadki, dolgotrajen proces. Zahvaljujemo se vsem, ki so ozaveščeni o pomembnosti odgovornega ravnanja z odpadki in s tem tudi o vključenosti v sistem rednega odvoza odpadkov, kar je skladno z načelom evropske direktive »POVZROČITELJ PLAČA«, saj le tako prispevamo k pravični porazdelitvi ustvarjenih stroškov, ki jih povzročajo zbrani odpadki.

Podjetje OKP Rogaška Slatina, d.o.o. je poslalo dopise vsem pravnim osebam, ki izvajajo dejavnost in niso vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Vse prejete odgovore bomo pred obvezno vključitvijo v sistem ravnanja z odpadki (pred zaračunavanjem) proučili.

Skladno z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javnih službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS številka 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO- 2) in skladno z 12. in 13. členom Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 81/2021 z dne 21.05.2021, so se vsi povzročitelji odpadkov dolžni vključiti v sistem ravnanja z odpadki. 

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja odpadkov v 4. členu določa, da mora uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, svoje komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v skladu s to uredbo in na način, določen v predpisu občine. Na podlagi te uredbe so občine sprejele Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, ki v 13. členu določa, da so uporabniki in plačniki storitev javne službe fizične osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti, samostojni podjetniki posamezniki, pravne osebe in vse druge pravno-organizacijske oblike ter drugi subjekti, ki so povzročitelji odpadkov. V 12. členu odlok določa, da so se v sistem ravnanja z odpadki dolžni vključiti vsi izvirni povzročitelji odpadkov na območju občine, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež. 

Minimalni strošek ravnanja z odpadki po trenutnih cenah znaša 10,70 EUR brez DDV mesečno oziroma 11,72 EUR z DDV.