Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
Arhiv


Tehnični pravilnik o javnem vodovodu
Tehnični pravilnik KA in ČNPREDPISI

 

USTANOVITVENI AKT

Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
( Uradni list RS, št. 89/2012)


OSKRBA S PITNO VODO


Odlok o oskrbi s pitno vodo  (Uradni list RS, štev. 81/2021)

Tehnični pravilnik o izvajanju oskrbe s pitno vodo


ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA


Odlok o odvajanju in čiščenju kom. in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, štev. 81/2021)

Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli


RAVNANJE Z ODPADKI

Odlok o zbiranju določenih vrst kom. odpadkov (Uradni list RS, štev. 81/2021)

 

OBČINA ROGAŠKA SLATINA


Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
( Uradni list RS, štev. 94/2013)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogaška Slatina
( Ur.l. RS, štev. 94/2009 )


OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH


Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
( Uradni list RS, štev. 93/2013)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šmarje pri Jelšah
( Uradni list RS, štev. 96/2009 )


OBČINA KOZJE


Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kozje
( Uradni list RS, štev.98/2013 )

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kozje
( Uradni list RS, štev. 95/2009)


OBČINA ROGATEC


Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec
( Uradni list RS, štev. 95/2013 )

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogatec

( Uradni list RS, štev. 102/2009 )


OBČINA PODČETRTEK


Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek
( Uradni list RS, štev. 98/2013 )

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Podčetrtek
(Uradni list RS, štev. 07/2010)


OBČINA BISTRICA OB SOTLI


Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
( Uradni list RS, štev. 99/2013 )

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bistrica ob Sotli

( Uradni list RS, štev. 100/2009)

 

TEHNIČNI PRAVILNIK O RAVNANJU Z ODPADKI

Tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki