Komunala.info

 

Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
OBRAZCI IN VLOGE (pdf)
   
    

IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja OKP Rogaška Slatina d.o.o. za območja občin, ki jih oskrbuje s pitno vodo in upravlja z javno kanalizacijo izdaja po določbah ZGO-UPB-1 projektne pogoje, soglasja za priključitev in soglasja k projektnim rešitvam.

   
   
    

IZVEDBA PRIKLJUČITVE NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE

Za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki je v upravljanju OKP Rogaška Slatina d.o.o. je potrebno najprej izpolniti tipski obrazec

   
 

SPLETNI OBRAZCI IN VLOGE

   
Naročilo odvoza odpadkov »na klic« iz gospodarstva
Naročilo odvoza odpadkov »na klic« iz gospodarstva
   
   
Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov bo po novem potekalo po sistemu individualnega naročanja iz strani gospodinjstva. Vsako gospodinjstvo ima možnost enkrat letno brezplačno naročiti odvoz kosovnih odpadkov

   
   
Obrazec za reklamacijo
Kakovost izdelkov in storitev je eden izmed odločilnih dejavnikov uspešnosti podjetja. Pri izvajanju  in obračunu naših storitev se trudimo, da jih izvajamo dobro in kakovostno. Ker pa se pri izvajanju lahko pojavijo tudi napake, vas prosimo, da nas o njih informirate s pomočjo priloženega obrazca.

   
   
Obrazec za sporočanje stanje vodomera
Sporočanje stanja števca preko spletne strani www.komunala.info

   
   
Naročilo čiščenja kanalizacije in praznjenja greznic
Naročilo izvedbe odstranjevanja grezničnih gošč in čiščenja kanalizacije lahko posredujete na brezplačno telefonsko številko 080/12-09 ali na 03/58-15-135 ali pa z izpolnitvijo naslednjega obrazca.

   
   
Obvestilo o dotrajanosti posode za odpadke
Vsi uporabniki, ki imajo v najemu našu posodo za ravnanje odpadkov, lahko s pomočjo naslednjega obrazca sporočijo poškodbe na posodi ali dotrajanost posode.

   
   
Naročilo nove posode za odpadke
Naši uporabniki lahko s pomočjo naslednjega obrazca naročijo novo posodo za ravnanje z odpadki. V opombi je potrebno obvezno navesti na katero vrsto posode (za mešani komunalni odpad, za ločeno zbrane odpadke , za rumeno vreče, …) se naročilo nanaša.

   
   
Odvoz odpadkov s kontejnerjem
Kadar želite naročiti kontejner za odvoz odpadkov, lahko to storite s pomočjo naslednjega obrazca ali na brezplačno telefonsko številko 080-12-09, na podlagi katerega se bo izdelal predračun. Ko boste poravnali predračun, vam bomo dostavili kontejner

   
   
Naročilo ročnega prenosa posode
V kolikor želite, da vam opravimo ročni prenos posode za komunalne odpadke od zbirnega do prevzemnega mesta, lahko to opravite z izpolnitvijo priloženega obrazca. Opravljena storitev se obračuna po veljavnem ceniku izvajalca, začne pa se izvajati po podpisu pogodbe.