Praznjenje greznic in MKČN 2020 – 2022
Galerija čistilne naprave
ARHIV OBVESTIL

ČISTILNE NAPRAVE

Čiščenje komunalnih, padavinskih in industrijskih odpadnih voda izvaja družba OKP - Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. kot upravljavec, na naslednjih čistilnih napravah:
 • KČN Rogaška Slatina (9000 PE) - Občini Rogaška Slatina in Rogatec,
 • KČN Šmarje pri Jelšah (3200 PE) - Občina Šmarje pri Jelšah,
 • MKČN Podčetrtek (1990 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Mestinje (1950 PE) - Občina Šmarje pri Jelšah,
 • MKČN Kozje (1000 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Olimje (650 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Imeno (450 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Pristava (415 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Kunšperk (350 PE) - Občina Bistrica ob Sotli,
 • MKČN Sedlarjevo (250 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Podsreda (250 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Kostrivnica (198 PE) - Občina Rogaška Slatina,
 • MKČN Sveti Florijan (150 PE) - Občina Rogaška Slatina,
 • MKČN Lesično (150 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Sveta Ema (100 PE) - Občina Podčetrtek,
 • MKČN Šonovo (58 PE) - Občina Kozje,
 • MKČN Trebče (49 PE) - Občina Bistrica ob Sotli,
 • MKČN Stanovanjski blok Šentvid (40 PE) - Občina Šmarje pri Jelšah,
 • Industrijska ČN odlagališča komunalnih odpadkov Tuncovec - Občina Rogaška Slatina.
Nadzor delovanja malih KČN se izvaja skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (ocena obratovanja, prve meritve in obratovalni monitoring, evidence MKČN, prevzem in obdelava blata MKČN, …).Redno praznjenje, prevzem in obdelava blat obstoječih greznic.
 
   
   

INVESTICIJSKA IN VZDRŽEVALNA DELA

Sanacije, popravila, raziskave ter izgradnje novih objektov...


   
   

Kaj vse ljudje mečejo v školjke in odtoke (članek - Novi tednik)

   
   

PLAN PRAZNJENJA GREZNIC ALI MKČN IN PREGLED MKČN V OBDOBJU OD 2021 DO 2024

Kot izvajalec  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  vode  v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek , Kozje in Bistrica ob Sotli  smo dolžni  enkrat na tri leta odpeljati blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ( MKČN )  na čistilno napravo v Rogaški Slatini v skladu z veljavno  zakonodajo.

   
   
SEZNAM MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

ki izpolnjujejo kriterije predpisane zakonodaje.
   
   

VSE KAR MORATE VEDETI O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 pe in greznice - obstoječi objekti
- skrajšan povzetek (12.10.2016)

   
   

KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (KČN) in INDUSTRIJSKA ČN ODLAGALIŠČA TUNCOVEC

Poročila o delovanju komunalnih čistilnih naprav in IČN Tuncovec.


   
   

OBVESTILO O PRAZNJENJU GREZNIC

Obvestilo o obveznosti praznjenja grezničnih gošč-blata pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli