SunAMUTCE_April+0000RAprAMUTC_1C_AMAMAM

Obvestila uporabnikom

  • PONOVNI POZIV ZA OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2024
  • VLOGA ZA OPROSTITEV IZVAJANJA STORITVE PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN
  • STORITVE POVEZANE Z ODVAJANJEM KANALIZACIJE, KI NISO OBVEZNA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA
  • KAJ JE KANALIZACIJA V LASTI UPORABNIKA – INTERNA KANALIZACIJA
  • NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD
  • SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV