Mittwoch, 19 Juni 2024

Kanalizacija

Kot izvajalec  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  vode  v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek , Kozje in Bistrica ob Sotli  smo dolžni  enkrat na tri leta odpeljati blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ( MKČN )  na čistilno napravo v Rogaški Slatini v skladu z veljavno  zakonodajo.

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživela
vseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.
Namen pobude je že od samega začetka osveščati prebivalce glede pomena trajnostnega ravnanja z naravnimi viri ter jih spodbujati k izboljšanju navad pri skrbi za zdravje in okolje.