nedelja, 21. april 2024

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

 Projekt:

MANJ JE VEČ

 

Vključeni partnerji:
LAS Bogastvo podeželja

LAS Obsotelje in Kozjansko
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
LAS Ovtar Slovenskih goric
LAS s CILjem
LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny, Irska

 

Naziv aktivnosti:

Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalen akcijske skupine, operacija sodelovanja Manj je več

Povzetek:

Operacija ˝Manj je več˝ naslavlja več nivojev skrbi za okolje, varovanja okolja, zmanjševanja in ponovne rabe plastičnih odpadkov, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje trajnostne proizvodnje hrane, prehranske varnosti, trajnostne predelave hrane in trajnostne porabe hrane, zmanjšanje količine zavržene hrane. Naslov operacije ˝Manj je več˝ je pomenljiv in ima več podnaslovov, pomeni manj plastičnih odpadkov, več kompostnikov za gospodinjstva, manj odpadne hrane, večja kakovost hrane, manj obdelave tal s težkimi stroji, več vezave CO2 iz zraka v tla, manj toplogrednih plinov, večja kakovost življenja. Predvideva tako neposredne vplive na zmanjšanje odpadkov, njihovo reciklažo, zmanjšanje odpadne hrane in ostankov hrane, izboljšanje strukture tal, in
prenos znanja na območju partnerstva, ter aktivnega vključevanja ranljivih skupin. V operacijo je vključenih 5 slovenskih LAS-ov (LAS Bogastvo podeželja, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS S CILjem, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Ovtar Slovenskih goric) in en tuj LAS iz Irske.

Cilji:

 • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane,
 • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih, prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam,
 • Prenos primerov dobrih praks z implementacijo znanja
 • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter opomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov.
 • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo.
 • Ozavestiti prebivalstvo o pomembnosti kratkih dobavnih verig in uživanju ekološke hrane
 • Za potrebe kratkih verig uporabiti povratno embalažo - za zmanjšanje vplivov na okolje, trajnostni vidik(ogljični, okoljski odtis).
 • Uspešno vodena in zaključena operacija.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • Nakup sejalnice za kompost - naložba OKP Rogaška Slatina: S sejalnim strojem pripravimo kompost za končno uporabo. Kompost s pomočjo sejalnice skozi grobo sito presejemo na želeno granulacijo. Dele, ki niso razpadli vrnemo v proces razkrajanja, presejan kompost pa uporabimo tako, da ga potresemo po površini zemlje, uporabimo ga pri presajanju rož, sadnega drevja in drugih večjih rastlin;
 • Nadgradnja spletne strani s ponudniki lokalnih izdelkov;
 • Izdelava digitalne brošure Prilagoditev kmetijske proizvodnje podnebnim spremembam izboljšanje strukture tal in dvig deleža humusa v tleh;
 • Izdelava tiskane in digitalne brošure recepti za pripravo hrane iz ostankov hrane;
 • Izdelava analize o odpadni hrani;
 • Izdelava smernic za izboljšanje tal;
 • Izdelava smernic za zmanjšanje odpadne hrane v različnih tipih gospodinjstev,
 • Posvet o upoštevanju okoljskih, trajnostnih ukrepov pri trženju, povezovanju ponudbe in vključevanju ponudnikov v skupno mrežo trženja lokalnih in ekoloških izdelkov;
 • Zbiranje odpadnega materiala, raziskovanje materiala in izdelava 25 kom Organka – limited edition;
 • Izobraževanje otrok o pomembnosti zbiranja in recikliranja plastike, ter zmanjšanja količin odpadne hrane;
 • Priprava vsebin za skupne smernice za zmanjšanje količin odpadne hrane za vse tipe gospodinjstev, analiza stanja odpadne hrane, organizacija zaključnega dogodka, priprava vsebin za brošuro na temo varstva okolja, izvedba raziskave s kontrolno skupino za zmanjšanje količin odpadne hrane;
 • Promocija operacije in
 • Vodenje in koordinacija.

Pričakovani rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija;
 • Povezava kmetij v mrežo HUMUS Slovenija;
 • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane;
 • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam;
 • Prenesti primere dobrih praks iz SV dela Slovenije na območje ostalih dveh partnerjev;
 • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov;
 • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo;
 • Vključenost ranljivih skupin;
 • Vključenost deležnikov iz vseh treh sektorjev v izvajanje operacije;
 • vključenost več kot 30% deležnikov s področja ekološkega kmetijstva;
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS, implementacija znanja.

Koristi za območje LAS:

 • večja ozaveščenost glede načinov ohranjanja in trajnostne rabe kmetijskih zemljišč na območju
 • partnerskih LAS;
 • širjenje ozaveščanja o pomenu zmanjšanja količin odpadne hrane;
 • Povečanje znanja o pripravi obrokov iz ostankov hrane;
 • Večja ozaveščenost o pomenu ločenega zbiranja odpadnega olja;
 • dvig kvalitete bivanja za lokalno prebivalstvo;
 • prenos znanja in informacij na lokalno prebivalstvo in deležnike;
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija operacije in aktivnosti preko spletne strani in socialnih omrežij bo omogočila širšo prepoznavnost).

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija

 


Projekt:

OLJE ZA ČISTEJŠE OKOLJE


Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.Projektni partnerji:
Javni vzgojno-izobraževalni zavod I. osnovna šola Rogaška Slatina
Društvo Gaja, društvo za ohranjanje slovenskih narodnih jedi in običajev občine Rogaška  SlatinaProjekt je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 39.926,82 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 27.959,22 EUR. Razliko v višini 11.967,60 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.
Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »3. Varstvo okolja in ohranjanje narave«
 • Ukrep: »3.1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje okolja«
 • Cilj: »3.1.1. Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja..«

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostaviti sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na pilotnem območju znotraj LAS Obsotelje in Kozjansko ter njegovo predelavo v nove produkte, s tem pa ozaveščati prebivalce območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja ter prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave.

Povzetek:
Predmet operacije je vzpostaviti sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na pilotnem območju znotraj LAS Obsotelje in Kozjansko ter njegova predelava v nove produkte, s tem pa ozaveščati prebivalce območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja in tako prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave. Rezultati in učinki projekta bodo sledeči: nabavljene in postavljene ulične zbirne posode (7 posod), nabavljene in razdeljene male zbirne posodice (5.800 posodic), izdelava platojev za postavitev uličnih zbirnih posod (7), nabavljena oprema za zbiranje odpadnega jedilnega olja (6x IBC, črpalka, cev, agregat), izobraževalne in animacijske aktivnosti na osnovnih šolah (5), edukativna delavnica o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja za ranljive skupine (1), objava v medijih (2), ustvarjeno novo delovno mesto (1). V projekt bodo neposredno in posredno vključene naslednje ciljne skupine: prebivalci-gospodinjstva celotnega LAS (cca. 31.000 prebivalcev), otroci in osnovnošolci preko animacijskih in izobraževalnih delavnic, ranljive skupine preko edukativne delavnice (starejši nad 65 let in brezposelni), vsa zainteresirana javnost na območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

Cilji:

 • Ohranitev obstoječih naravnih danosti;
 • Zmanjšati stroške kanalizacijskega omrežja in zmanjšati stroške čistilne naprave;
 • Dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja;
 • Inovativnost in razvoj novih produktov.

Čas izvajanja aktivnosti:

 • 1. 3. 2021 – 31. 7. 2021.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Dobava uličnih zbirnih posod 200 l za zbiranje odpadnega jedilnega olja;
 • Izvedba edukativnih delavnic o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja z izdelavo svečk;
 • Informiranje in komuniciranje o operaciji.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 • Izvedene delavnice na osnovni šoli o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja z izdelavo svečk 5x;
 • Izvedena delavnica za ranljive skupine o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja 1x;
 • Postavitev 7 uličnih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja;
 • Razdelitev 5.800 kom gospodinjskih posodic 2,2 l;
 • Izdelava podlag za postavitev uličnih zbirnih posod;
 • O operaciji informirane javnosti;
 • Novo delovno mesto.

Povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko
Povezava na spletno stran EU skladi
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja

 


 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

Projekt:

AKTIVACIJA OBSOTELJA

 

Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Projektni partnerji:
SMUČARSKI KLUB ROGAŠKA OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

 

Projekt je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 194.931,28 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR. Razliko v višini 94.931,28 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.

Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;«
 • Ukrep: »4.1: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijska povezovanja in zdravega življenjskega sloga;«
 • Cilj: »4.1.2: Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog.«

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostavljati pogoje za aktivnosti zdravega življenjskega sloga; izboljšati pogoje življenja lokalnega prebivalstva; spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje; osveščati o pomenu zdravega življenjskega sloga in vseživljenjskega učenja; spodbujati vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje; razvijati novo »zeleno« ponudbo območja in oblikovati nove turistične produkte; ohranjati visoko kakovost podeželskega območja kot turistične destinacije; preprečevati negativne vplive na okolje.

Povzetek:
Namen operacije »Aktivacija Obsotelja« je povečati dostopnost športno-rekreacijske infrastrukture in spodbujati zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega povezovanja. Aktivnosti operacije so usmerjene v zagotavljanje pogojev za nadaljnje obratovanje Smučišča Janina, »energetsko prijazno« ureditev javne športno-rekreacijske infrastrukture v Kostrivnici in preko delavnic za izboljšanje kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije tudi v spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga na celotnem območju Obsotelja in Kozjanskega.

Cilji:

 • vzpostaviti pogoje za aktiven življenjski slog;
 • omogočiti večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;
 • vplivati pozitivno na okolje in okoljsko osveščenost;
 • podpirati trajnostni (turistični) razvoj območja.

Čas izvajanja aktivnosti:

 • 1. 1. 2021 – 30. 9. 2021.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Izvedba gradnje – športno-rekreacijski park Kostrivnica;
 • Nakup premične opreme – snežni top;
 • Izvedba učnih delavnic za ranljive skupine;
 • Informiranje in komuniciranje o operaciji.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 • javni športno rekreacijski park Kostrivnica, ki vključuje: ureditev novega otroškega igrišča,  ureditev novega igrišča za odbojko na mivki, obnovo obstoječega igrišča za mali nogomet, vključno z vgradnjo umetne trave in zamenjavo obstoječih svetil z LED svetili (ukrep URE), ter obnovo obstoječega košarkarskega igrišča, vključno z vgradnjo gumene podlage;
 • nabavljena oprema – snežni top za Smučišča Janina;
 • izvedene učne delavnice (5x) za ranljive skupine, za izboljšanje osnovnih kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije;
 • vključene javnosti.

Povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko
Povezava na spletno stran EU skladi
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja

 


 

HUMUS PROJEKT - HÖGI

 

Vključeni partnerji:
LAS Bogastvo podeželja
LAS Ovtar
LAS Obsotelje in Kozjansko
LAS Regija Oststeiermark GmbH, Avstrija

 

Opis projekta:

Pilotni projektni predlog povezuje dve državi: Slovenijo, in Avstrijo. V okviru mednarodnega projekta želimo na inovativen način razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za povečanje deleža humusa v tleh.
Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. V Sloveniji, bomo k sodelovanju povabili okoli 15 kmetij na območju LAS. Na testnih kmetijah bomo vzorčili in analizirali tla glede deleža humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2. Vzpostavili prevedli in prilagodili bomo aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov glede vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Izvedli bomo posvet Akademija HUMUS v Sloveniji, organizirali izobraževanje (okroglo mize), ter poslali dvakrat na izobraževanje cca 30 ljudi na dneve humusa v Kaindorf na akademiji Humus. Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu, ki hkrati zaradi vezave CO2 zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje, zelo obremenjuje.  Kot končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta znašala 8. 000 ton in 100.000 ton po petih letih, s pomočjo pridobljenega CO2 Certifikata ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije s Humus programom – zanimivost za turiste (povečanje dohodkov iz turizma), povečati regionalno uspešnost, inovativno združiti mednarodne dobre prakse in metode za povečevanje humusa v tleh, nadgraditi obstoječe prakse in uveljaviti nove ukrepe,  izdelati inovativno mednarodno bazo podatkov o humusu v različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje inovativne postopke.

Cilji projekta sodelovanja:

 • povečanje vsebnosti humusa in posledična vezava CO2 v tla (pozitiven vpliv v kmetijstvu
 • in na okolje),
 • priprava aplikacije (prevod v slovenski jezik) z namenom vzpostavitve (zbiranja) podatkov o vsebnosti humusa v projektnih regijah,
 • mednarodna izmenjava in nadgradnja že obstoječih praks ter metod za povečanje humusa v tleh.

Aktivnosti:
V okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Nabor 15 kmetij za vzorčenje tal,
 • Organiziranje posveta HUMUS v Sloveniji,
 • Ogled dobrih kmetijskih praks v Avstriji
 • Udeležba na akademiji Humus,
 • Izvedba delavnic za ranljive skupine na temo priprave komposta in pomena humusa na vrtu,
 • Vzpostavitev pilot sistema čipiranja ločevanja odpadkov,
 • Vodenje projekta,
 • Promocija aktivnosti in rezultatov projekta.

Vrednost projekta na ravni LAS: 82.562,27 €
Zaprošena CLLD sredstva: 61.594,12 €

 

Povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko
Povezava na spletno stran EU skladi
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja

 

 


 

 

Projekt:


POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

 

Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Projektni partnerji:
OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
Mladinski svet Občine Rogaška SlatinaProjekt je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 120.800,72 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 69.909,78 EUR. Razliko v višini 50.890,94 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.

Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »2. Razvoj osnovnih sredstev;«
 • Ukrep: »2.1. Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja;«
 • Cilj: »2.1.1. Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo.«

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostaviti pogoje za trženje lokalnih proizvodov in storitev, spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti, razvijati dodatno »zeleno« ponudbo območja, razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo, vzpostavljati pogoje za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje, ohraniti obstoječe naravne danosti, dvigniti ozaveščenost prebivalstva o pomenu varstva narave in okolje.

Povzetek:
Namen operacije je omogočati razvoj dodatne turistične ponudbe, ki je pogojena z ustrezno podporno infrastrukturo. Ureditev parkirišča za avtodome in izvedba podpornih aktivnosti  prinašata razvoj specializiranih in tržno usmerjenih novih turističnih produktov, ureditev polnilne postaje za električne avtomobile omogoča privlačnejšo in urejeno življenjsko okolje za prebivalce območja. Turistična destinacija Obsotelje in Kozjansko bo z izvedbo projektnih aktivnosti postala prijaznejša do popotnikov, stacionarnih gostov in lokalnega prebivalstva.

Cilji:

 • Omogočiti razvoj novih turističnih produktov;
 • Izvesti manjša vlaganja v podporno infrastrukturo;
 • Vplivati pozitivno na okolje in okoljsko osveščenost;
 • Omogočiti večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Čas izvajanja aktivnosti:

 • 1. 1. 2019 – 31. 8. 2019.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Izvedba gradnje – ureditev parkirišča za avtodome in polnilne postaje za električne avtomobile;
 • Izvedba učnih delavnic za ranljive skupine;
 • Priprava turističnih paketov za ciljne skupine;
 • Informiranje in komuniciranje o operaciji.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 • Učne delavnice za ranljive skupine – 5x;
 • Izvedeno parkirišče za avtodome;
 • Izvedena polnilna postaja za električne avtomobile;
 • Izdelani turistični paketi za ciljno skupino uporabniki avtodomov;
 • O operaciji informirane javnosti;
 • Novo delovno mesto.

 


 

 

 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

      MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

 

Kratek povzetek operacije

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. in Center ponovne uporabe d.o.o., so.p., sta partnerja pri operaciji »MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV«, ki jo financira EKSRP. Podjetji želita prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave. Projekt bo potekal v času od 1.3.2018 do 31.10.2018 na območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

Glavni cilji operacije so zmanjševanje količine ostankov odpadkov na samem izvoru, okoljsko ozaveščanje o varstvu okolja in ohranjanje narave, vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje. Pri operaciji bomo uporabljali najboljšo razpoložljivo tehniko, za zmanjševanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadko. Z namestitvijo čipov na zabojnike se bo bistveno izboljšal sistem pravilnega ločevanja odpadkov in zmanjševanje količin ostankov odpadkov. Vzpostavil se bo sistem popolnega nadzora izvajanja storitve zbiranja odpadkov z jasno definicijo izvora (identifikacija povzročitelja – stranke) ter ugotovitev dejanske količine ločeno zbranih frakcij.

 

V ta namen bomo izvajali aktivnosti preprečevanja nastajanja odpadkov – prikaz ponovne uporabe DIY (do it yourself) kosovnih odpadkov in materialov z namenom povečevanja promocije učinkovite rabe virov in varovanja okolja. Učinkovita raba virov namreč prispeva k razvoju zelenih delovnih mest in razvoju ženskega podjetništva (socialno podjetništvo, dopolnilna dejavnost) zato je operacija ključnega pomena za spodbujanje aktivnosti za vse življenjsko učenje, medgeneracijsko povezovanje, povečanje storitev okoljskega ozaveščanja na lokalni ravni ter prispeva k višji kakovosti življenja in pozitivnemu odnosu do narave in virov.

 

 

 

Ciljne skupine: ranljive skupine (mladi, starejši, brezposelne ženske), brezposelni izobraženi mladi, gospodinjstva (splošna javnost).

 

 

 

 

 

Cilji operacije:

 • Zmanjševanje količine ostankov odpadkov na samem izvoru;

z namestitvijo čipov na zabojnike se bo bistveno izboljšal sistem pravilnega ločevanja odpadkov in zmanjševanje količin ostankov odpadkov. Vzpostavil se bo sistem popolnega nadzora izvajanja storitve zbiranja odpadkov z jasno definicijo izvora (identifikacija povzročitelja – stranke) ter ugotovitev dejanske količine ločeno zbranih frakcij.

 • Okoljsko ozaveščanje o varstvu okolja in ohranjanje narave;

v ta namen bomo izvajali aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti – animacijski prikaz pobiranja odpadkov na celotnem območju LAS, snemanje poučnih kratkih video na temo ohranjanje narave in naravnih virov s pravilnim ravnanjem z odpadki ter distribucija na LAS območju.

 • Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje;

Poudarek bo na vključevanju ranljivih skupin (brezposelne osebe, mladi, ženske na podeželju…), ki jih bomo spodbujali k podjetniškem razmišljanju (animacija za razvoj dopolnilih dejavnosti, socialnega podjetništva, osebnega dopolnilnega dela…), vključitev v neformalne partnerske mreže v urbanih območjih ter jih ozaveščali o pomenu varovanja okolja in naravne ter kulturne dediščine, o možnostih izkoriščanja endogenih potencialov ter jim omogočiti vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko vključevanje oz. sodelovanje.

 

Rezultati operacije:

 • izvedenih 5  medgeneracijskih delavnic na območju LAS
 • izvedenih 12 DIY (do –it – yourself) prikazov ponovne uporabe kosovnih odpadkov
 • število udeležencev na delavnicah: 200
 • nabavljenih 2.000 kos identifikacijskih čipov za povečanje sledljivosti pravilnega ločenega zbiranja odpadkov
 • izvedenih 5 animacijskih prikazov pobiranja odpadkov na območju LAS Kozjansko
 • izvedenih 5 motivacijskih delavnic z predstavitvijo osebnih zgodb uspešnih podjetnic/kov na območju LAS Kozjansko

 

Operacija ima tudi pozitiven vpliv na Ukrep 4.1.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijska povezovanja in zdravega življenjskega sloga, na Cilj 4.1.1.: Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje.
Prav tako bo operacija prispevala k doseganju Cilja 1.1.1.: Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje, saj je okoljska ozaveščenost ključnega pomena v podjetništvu, kjer se odpirajo nove tržne priložnosti zelenih delovnih mest.