petek, 12. julij 2024

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

S projektom želimo izboljšati pogoje za aktiven življenjski slog v urbanih območjih Obsotelja, tako z urejanjem tipično urbanih infrastrukturnih vsebin na prostem, kot tudi z mehkimi vsebinami, ciljno usmerjenimi v varstvo okolja, zdravim življenjskim slogom in v promocijo operacije in njenih vrednot – te so: višja kakovost življenja, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, rekreacija in športno udejstvovanje.

 

 

Projekt:
URBANO OBSOTELJE

Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Projektni partnerji:
OBČINA PODČETRTEK
OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
Prostovoljno gasilsko društvo Steklarna Rogaška Slatina

Projekt je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 159.820,02 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR. Razliko v višini 59.820,02 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.

Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;«
 • Ukrep: »4.1. Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega življenjskega sloga;«
 • Cilj: »4.1.2. Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog.«

Namen operacije je izboljšati pogoje za aktiven življenjski slog v urbanih območjih Obsotelja, tako z urejanjem tipično urbanih infrastrukturnih vsebin na prostem, kot tudi z mehkimi vsebinami, ciljno usmerjenimi v varstvo okolja, zdrav življenjski slog in v promocijo operacije in njenih vrednot – te so: višja kakovost življenja, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, rekreacija in športno udejstvovanje.

Predvideni rezultati operacije:
a) na področju infrastrukturnega urejanja:

 • prvi »Skate park« na območju LAS – poligon bo namenjen ekstremnemu rolanju, rolkanju ter spretnostnemu kolesarjenju. Sestavljen bo iz asfaltne podlage in različnih objektov, kot so krivine, klančine, objekti za preskakovanje ter objekti za drsenje (Občina Rogaška Slatina);
 • stranski dostop v Športno dvorano Rogaška Slatina, z zunanjo invalidsko klančino, ki bo gibalno oviranim osebam končno omogočila dostop v nadstropje dvorane (Občina Rogaška Slatina);
 • polnilna postaja za električne avtomobile (Občina Rogaška Slatina);
 • fitnes na prostem za športno aktivne generacije, fitnes na prostem za starejše odrasle in učilnice na prostem (Občina Podčetrtek).

b) na področju t.i. mehkih vsebin:

 • animacijske delavnice na temo skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v urbanih okoljih, ki je ključnega pomena za zdrav življenjski slog – izvajanje v naseljih Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje (OKP);
 • vključene javnosti - informiranje in komuniciranje o operaciji bo izvajalo društvo PGD Steklarna.

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostaviti pogoje za aktiven življenjski slog; vzpostaviti pogoje za medgeneracijsko druženje; povezovati v skupne promocijske aktivnosti ter mreženje v urbanih območjih; varovati okolja ter blažiti podnebne spremembe in se prilagajati nanje; spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti; razvijati nove turistične produkte in vlagati v podporno infrastrukturo.

Cilji operacije:

 • Spodbuditi zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga med lokalnimi prebivalci, predvsem ranljivimi skupinami;
 • Povečati dostopnost do storitev na lokalni ravni ob podpori naložb.

www.eu-skladi.si

 

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj˝