sreda, 19. junij 2024

OBSTOJEČE PRETOČNE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

 

Na območjih brez javnega kanalizacijskega omrežja morajo imeti objekti malo komunalno čistilno napravo. To velja za objekte z gradbenim dovoljenjem po 14.12.2002. Za starejše objekte, ki nimajo odvajanja odpadne komunalne vode urejeno skladno s predpisi, ki so bili v veljavi v času gradnje (velikost greznice 2 m3 po osebi in najmanj 6 m3 ), pa je Uredba o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 194/21 z dne 10. 12. 2021) podaljšala rok za zamenjavo obstoječih pretočnih greznic. Ta je sedaj 31.12.2025. Ostali, ki imajo odvajanje urejeno skladno s takratnimi predpisi, pa morajo zamenjati pretočno greznico ob prvi rekonstrukciji objekta.

Za objekte z gradbenim dovoljenjem pred 14.12.2002 se mora pred vgradnjo pridobiti vodno soglasje na Direkciji RS za vode in potem soglasje izvajalca javne službe (obrazec OB 03-1). Nato se lahko vgradi mala komunalna čistilna naprava, ki mora imeti izjavo o lastnostih. Najpozneje 15 dni po začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave mora lastnik o tem obvestiti izvajalca javne službe (obrazec OB 19-1). V obdobju od treh do devet mesecev od začetka uporabe mora lastnik naročiti prve meritve pri pooblaščenem izvajalcu in analizni list, skupaj z OB 19-3, posredovati izvajalcu javne službe v 30. dneh. Od naslednjega meseca je stranka oproščena 90% ekološke takse. Izvajalec javne službe pride naslednje leto pregledat malo komunalno čistilno napravo in nato vsake tri leta. O točnem datumu pregleda bo lastnik pisno obveščen.

Lastnik male komunalne čistilne naprave mora hraniti: 

 

  1. izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo, 
  2. navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
  3. vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok,
  4. poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,
  5. dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,
  6. podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega, oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo in
  7. podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem male komunalne čistilne naprave zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja male komunalne čistilne naprave in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.