sreda, 19. junij 2024

JUNIJ 2024 - INDIVIDUALNE HIŠE

 

SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

Vsako spremembo lastnika, najemnika, plačnika, hišne številke ali števila oseb je potrebno pisno sporočiti na naslov podjetja. Posebej bi vas radi opozorili, da je v primeru prodaje objekta PRODAJALEC dolžan javiti spremembo lastnika, v primeru najema LASTNIK OBJEKTA, v primeru dedovanja oz. smrti pa NOVI LASTNIK. Pozivamo vas, da v primeru spremembe lastnika, najemnika ali plačnika, popišete stanje vodomera, v kolikor ima odjemno mesto le tega nameščenega. V pisnem obvestilu – obrazec »Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku« (OB06 na naši spletni strani) -  je potrebno navesti prejšnjega lastnika, plačnika oz. najemnika, novega lastnika, plačnika oz. najemnika, točen naslov objekta, točen naslov, kamor se pošiljajo računi, stanje vodomera, v kolikor je ta nameščen in število oseb. Zahtevku za spremembo je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za spremembo (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sklep o dedovanju ipd.).

Prav tako mora biti pred spremembo poravnan dolg predhodnega uporabnika odjemnega mesta. V kolikor vloga ne bo popolna (izpolnjeni vsi podatki, priložena dokumentacija, stanje vodomera, plačan dolg), SPREMEMBE NE BOMO IZVEDLI.

Pisno je potrebno sporočiti tudi podatek o spremembi števila oseb, ki so uporabniki komunalnih storitev. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno potrdilo matičnega urada, saj v nasprotnem primeru spremembe ne bomo upoštevali.

Uporabniki ste nas dolžni obveščati tudi o vseh ostalih spremembah, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev kot npr.:

 • pri novogradnjah – o datumu vselitve v objekt, o spremembi naslova po pridobitvi hišne številke, o številu oseb, ki uporabljajo komunalne storitve, o predvideni mesečni porabi pitne vode po vselitvi, o vrsti in velikosti posod za komunalne odpadke, če jih ne nabavite pri nas,
 • o spremembi namembnosti objekta (npr. vikend, ki se prične uporabljati kot stanovanjski objekt, ki je stalno naseljen ter istočasno sporočiti število oseb, ki na objektu uporabljajo komunalne storitve),
 • o zamenjavi ali nabavi posode za komunalne odpadke, če posode ne nabavite pri nas,
 • o spremembi pri odvajanju padavinskih odpadnih voda strehe (vgradnja zbiralnika, odstranitev zbiralnika, ipd.),
 • o spremembi pri odvajanju komunalnih odpadnih voda (vgradnja MKČN, opustitev greznice, ipd.; pri tem bi opozorili, da priključitev na javno kanalizacijo brez soglasja in nadzora upravljavca ni dovoljena).

Spremembo sporočite na obrazcu OB04 »Obrazec za obračun komunalnih storitev«, ki se nahaja na naši spletni strani www.okp.si; obrazcu je potrebno priložiti ustrezne priloge.

Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev OBVEZNO. Kazen za fizično osebo, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 400 EUR.

Prav tako ste dolžni sporočiti spremembo, v kolikor so podatki (navedeni na računu), s katerimi razpolagamo, napačni, npr. o vrsti objekta ali hišni številki odjemnega mesta ipd.

 

DELOVNI ČASI ZBIRNIH CENTROV

 

 

OBSTOJEČE PRETOČNE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Na območjih brez javnega kanalizacijskega omrežja morajo imeti objekti malo komunalno čistilno napravo. To velja za objekte z gradbenim dovoljenjem po 14.12.2002. Za starejše objekte, ki nimajo odvajanja odpadne komunalne vode urejeno skladno s predpisi, ki so bili v veljavi v času gradnje (velikost greznice 2 m3 po osebi in najmanj 6 m3), pa je Uredba o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 194/21 z dne 10. 12. 2021) podaljšala rok za zamenjavo obstoječih pretočnih greznic. Ta je sedaj 31.12.2025.  Ostali, ki imajo odvajanje urejeno skladno s takratnimi predpisi, pa morajo zamenjati pretočno greznico ob prvi rekonstrukciji objekta.

Za objekte z gradbenim dovoljenjem pred 14.12.2002 se mora pred vgradnjo pridobiti vodno soglasje na Direkciji RS za vode in potem soglasje izvajalca javne službe (obrazec OB 03-1). Nato se lahko vgradi mala komunalna čistilna naprava, ki mora imeti izjavo o lastnostih. Najpozneje 15 dni po začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave mora lastnik o tem obvestiti izvajalca javne službe (obrazec OB 19-1). V obdobju od treh do devet mesecev od začetka uporabe mora lastnik naročiti prve meritve pri pooblaščenem izvajalcu in analizni list, skupaj z OB 19-3, posredovati izvajalcu javne službe v 30. dneh. Od naslednjega meseca je stranka oproščena 90% ekološke takse. Izvajalec javne službe pride naslednje leto pregledat malo komunalno čistilno napravo in nato vsake tri leta. O točnem datumu pregleda bo lastnik  pisno obveščen.

 

Lastnik male komunalne čistilne naprave mora hraniti:

 1. izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo;
 2. navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave;
 3. vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok;
 4. poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;
 5. dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi;
 6. podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega, oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom,ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo in
 7. podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem male komunalne čistilne naprave zaradidrugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja male komunalne čistilne naprave inpodobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

 

KAJ NE SPADA V KANALIZACIJO?

Za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav lahko veliko prispevamo tudi uporabniki. V kanalizaciji žal pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo. Te snovi ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode, škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali napravam na kanalizacijskem sistemu. Prav tako lahko spremenijo sestavo odpadne vode do te mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka stopnja čiščenja na čistilni napravi. Poleg tega so te snovi lahko nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje.

V KANALIZACIJO NE SPADAJO: VLAŽILNI ROBČKI, VATIRANE PALIČICE, HIGIENSKI PRIPOMOČKI, OSTANKI HRANE, MAŠČOBE, STRUPI, BARVILA, KOZMETIČNA SREDSTVA, PLASTIKA IN DRUGI PREDMETI!

Prosimo, da upoštevate ta navodila in s tem pripomorete k varnemu in učinkovitemu delovanju našega kanalizacijskega sistema.

 

IZPOLNJEVANJA PODATKOV PRI PLAČILU POLOŽNICE – PRAVILNO NAPISAN SKLIC

Pri knjiženju plačil položnic smo opazili, da stranke pri plačilu ne navedejo pravilnega sklica, kar lahko privede do napačnega knjiženja.

Zato vas pozivamo, da pri plačilu plačilnega naloga (UPP) v polje za sklic vpišete pravilno sklicno številko. Tako bomo lahko vaše plačilo pravilno evidentirali in se izognili morebitnim reklamacijam.

 

3. JULIJ – MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK

Mednarodni dan brez plastičnih vrečk, ki ga praznujemo 3. julija, je namenjen ozaveščanju o škodljivih vplivih plastičnih vrečk na okolje in spodbujanju uporabe trajnostnih alternativ. Glavni cilj je povečati zavedanje o problematiki plastičnih vrečk, ki povzročajo onesnaževanje oceanov, ogrožajo živalski svet in prispevajo k globalnemu segrevanju. S spodbujanjem ljudi k uporabi večkrat uporabnih vrečk, kot so tekstilne in papirnate vrečke, ter drugih okolju prijaznih rešitev, želimo zmanjšati odpadke in varovati naravo. Namesto plastičnih vrečk uporabljajte vrečke iz blaga, papirja ali drugih trajnostnih materialov.

Mednarodni dan brez plastičnih vrečk je odlična priložnost, da premislimo o svojih navadah in naredimo korake proti čistejšemu in bolj trajnostnemu planetu. Vsak majhen korak šteje in skupaj lahko dosežemo velike spremembe.