sreda, 19. junij 2024

MAJ 2023 - INDIVIDUALNE HIŠE

 

USKLADITVE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2 – v nadaljevanju: Uredba) pripravilo predlog novih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:

 • oskrbe s pitno vodo,
 • odvajanja ter čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
 • ravnanja določenih vrst komunalnih odpadkov,
 • zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in
 • zbiranja odpadnih nagrobnih sveč.

Prav tako je družba Simbio, d.o.o skladno z Uredbo pripravila predlog novih cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:

 • obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Predlagane cene so občinski sveti občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Rogatec, Bistrica ob Sotli ter za oskrbo s pitno vodo občinski svet občine Poljčane in Slovenske Bistrice za KS Laporje potrdili, cene bodo pričele veljati 1. maja 2023.

 

Pregled cen, ki bodo pričele veljati s 1.5.2023

Na podlagi 22. člena in Priloge 2 Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) je potrebno na računu ločeno izkazovati ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje ceno javne infrastrukture in ceno storitve, ceno obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jo na podlagi koncesije izvaja Simbio d.o.o., in vključuje ceno javne infrastrukture in ceno storitve, ter ceno odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jo na podlagi koncesije izvaja Simbio d.o.o., in vključuje ceno javne infrastrukture in ceno storitve. Tako bo na računih od 01.05.2023 izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z določenimi vrstami komunalnih odpadkov (razen bioloških odpadkov) zaračunano v šestih postavkah in ne več v dveh, kot je bilo do zdaj (cena obdelave in odlaganja je bila do zdaj v ceni zbiranja).

V primeru, da se uporabniku izvaja zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, pa se ločeno izkaže še cena te storitve. Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev.

Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe objavljamo izračun porazdelitve količin opravljenih storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike.

Prikaz sodila za preračun količin storitev med uporabnike, ki se uporablja za obračun od 01.5.2023 dalje

 

OBVESTILO NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

(Uradni list RS št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22-ZVO-2)

 

V skladu s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22-ZVO-2) vas kot uporabnika javne službe obveščamo o načinu izvajanja te javne službe.

UPORABNIKI, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNO KANALIZACIJO

Komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se čisti na naslednjih komunalnih čistilnih napravah (KČN) ali malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN):

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

 • KČN Rogaška Slatina za naselja Rogaška Slatina, Irje, Prnek, Ratanska vas, Rjavica, Spodnje Negonje, Zgornje Negonje, Tržišče in Rajnkovec;
 • MKČN Zgornja Kostrivnica za naselja Zgornja Kostrivnica, Spodnja Kostrivnica in Čača vas;
 • MKČN Sveti Florijan za naselje Sv. Florijan;

OBČINA ROGATEC

 • KČN Rogaška Slatina za naselji Rogatec in Tlake;

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

 • KČN Šmarje pri Jelšah za naselja Šmarje pri Jelšah, Dvor, Zastranje, Zadrže, Mala Pristava in Sotensko pri Šmarju;
 • KČN Mestinje za naselja Mestinje, Grliče, Stranje, Belo in Pijovci;

OBČINA PODČETRTEK

 • MKČN Podčetrtek za naselje Podčetrtek;
 • MKČN Imeno za naselji Imeno in Imenska gorca;
 • MKČN Olimje za naselje Olimje;
 • MKČN Pristava pri Mestinju za naselji Pristava pri Mestinju in Nezbiše;
 • MKČN Sedlarjevo za naselje Sedlarjevo;
 • MKČN Sv. Ema za naselje Sv. Ema;

OBČINA KOZJE

 • MKČN Kozje za naselje Kozje;
 • MKČN Podsreda za naselje Podsreda;
 • MKČN Šonovo za Kozje;
 • MKČN Lesično za naselja Lesično in Drensko Rebro;

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

 • Rastlinska MKČN Trebče za naselje Trebče  - del;
 • MKČN Kunšperk za naselja Bistrica ob Sotli, Polje ob Sotli in Zagaj.

 

Pogoji odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo

 • uporabnik se lahko priključi na javno kanalizacijo le s soglasjem OKP Rogaška Slatina,
 • uporabnik mora spremeniti kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
 • uporabnik mora zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno s projektno dokumentacijo,
 • uporabnik mora redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami,
 • uporabnik mora omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
 • uporabnik odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ne sme pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
 • uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne presega predpisanih parametrov,
 • uporabnik ne sme v fekalni kanal speljati meteorne vode ali v meteorni kanal speljati fekalne vode, v javno kanalizacijo je prav tako prepovedano speljati odpadno vodo iz kmetijskih objektov in gnojevko,
 • uporabnik mora prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete komunalne in padavinske odpadne vode,
 • uporabnik mora pisno obveščati izvajalca javne službe o lastninskih in drugih spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,
 • uporabnik mora javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in napravah javne kanalizacije izvajalcu javne službe,
 • uporabnik mora pridobiti soglasje izvajalca pri predelavi kanalizacijskega priključka,
 • uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja izvajalca,
 • uporabnik lahko izvaja priključitev na javno kanalizacijsko omrežje le v prisotnosti izvajalca,
 • uporabnik odgovarja za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s svojim ravnanjem, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja izvajalca in neustrezno uporabo,
 • uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov,
 • odvod odpadne vode mora biti narejen na strokoven in ekološko ustrezen način.

Uredba predpisuje, da je tam, kjer je javna kanalizacija že izgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov. Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca. Prav tako se dela lahko izvajajo le ob prisotnosti upravljalca in pod njegovim nadzorom. O predvidenem terminu del je uporabnik dolžan obvestiti upravljalca najmanj 5 delovnih dni pred pričetkom del. Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, zlasti revizijskih jaškov.

 

UPORABNIKI NEPRETOČNIH GREZNIC, OBSTOJEČIH GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) DO 50 PE

Blato prevzeto iz greznic in MKČN na območju občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli se čisti na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina in na KČN Šmarje pri Jelšah za uporabnike na območju občine Šmarje pri Jelšah.

Izvajalec javne službe skladno z zakonodajo na območju šestih občin (Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) zagotavlja prevzem blata iz MKČN in greznic, najmanj enkrat na tri leta. Praznjenje se izvaja po predvidenem letnem programu (terminski plan), ki je objavljen na spletni strani OKP Rogaška Slatina d.o.o., gospodinjstva pa se o terminu praznjenja pravočasno obveščajo po pošti.

Prazni se prvi prekat, vendar ne popolnoma – v prekatu se pusti cca 1/10 vsebine, ki služi za cepljenje z obstoječimi mikroorganizmi, kar omogoča kvalitetno čiščenje tudi po praznjenju greznic.

Praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN, odvoz in čiščenje grezničnih gošč ter blata iz MKČN izvaja izključno družba OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., kot edini izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju vseh šest občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

Izvajalec javne službe skladno s 17. členom Uredbe vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, razen če mu upravljavec te male komunalne čistilne naprave, v roku za izvedbo pregleda, predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti. Upravljalce malih čistilnih naprav o terminu pregleda izvajalec javne službe obvešča po pošti najmanj 15 dni pred pregledom.

 

POLNJENJE BAZENOV

Vedno več stanovanjskih hiš ima poleg hiše plavalni bazen prostornine tudi do več 10 m³. Polnjenje bazenov lahko povzroči motenje preskrbe s pitno vodo zlasti v popoldanskem času, ko je poraba največja.

Uporabnik mora v primeru nameravanega dnevnega odvzema v količini 5 m³ ali več od povprečne dnevne porabe pitne vode iz javnega vodovoda (npr. za polnjenje bazenov)  obvestiti OKP Rogaška Slatina d.o.o. in pridobiti njegovo dovoljenje; vloga za odobritev odvzema pitne vode za  5 m3 ali več na dan od povprečne porabe (npr. polnjenje bazenov) - OB 22 je dostopna na spletni strani  www.okp.si. Izpolnjeno pošljite na OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pa osebno dostavite na sedež podjetja ter si predhodno pridobite dovoljenje. 

Direktno polnjenje bazenov iz hidranta je strogo prepovedano. Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek uporabnika, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne obvesti OKP Rogaška Slatina d.o.o. in ne pridobi njegovega dovoljenja, v primeru nameravanega odvzema v količini  5m3 ali več od povprečne dnevne porabe pitne vode iz javnega vodovoda, na primer za polnjenje bazena. Z globo 400 EUR pa se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba.