ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
JANUAR 2019

 

NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA,
KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD

OKP Rogaška Slatina d.o.o. ima v upravljanju javno vodovodno omrežje v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ter KS Laporje v Občini Slovenska Bistrica. Kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja moramo skladno s HACCP načrtom dnevno zagotavljati nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo. Da to zagotovimo, imamo določenih niz ukrepov, ki to zagotavljajo. Poleg ostalega vršimo v okviru našega notranjega nadzora tudi redne in občasne laboratorijske preiskave, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012).

V slučaju pojava vode neustrezne kakovosti, povečane motnosti, motene oskrbe s pitno vodo zaradi planiranih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, pomanjkanja vode in ob pojavu nepredvidljivih izrednih dogodkov, ki so posledica višje sile (neurja, dolgotrajna deževja, izpadi električne energije in podobno) in lahko povzročijo onesnaženje pitne vode, moteno dobavo in lahko predstavljajo določeno tveganje za potrošnike, izvajamo ustrezno obveščanje potrošnikov na način, ki je spodaj opisan. Prav tako lahko predstavljajo določeno tveganje tudi nepredvidene okvare na vodovodnem omrežju pa tudi ostali posegi pri rednem in izrednem vzdrževanju cevovodov, kakor tudi ostalih objektov in naprav, ki so povezani v sistem oskrbe s pitno vodo.

V želji, da bi vas potrošnike o vsem čim prej in kvalitetno obvestili o vseh navedenih izrednih stanjih, vam posredujemo naš običajni način obveščanja:

VZROK ZA OBVEŠČANJE

MOŽEN NAČIN OBVEŠČANJA

Večje okvare na vodovodu, večje prekinitve dobave pitne vode zaradi vzdrževalnih del

 • Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)
 • Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega omrežja
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si)

Omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode v primeru kemijskega ali mikrobiološkega onesnaženja pitne vode, enako tudi v primeru pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih in ob izrednih dogodkih

 • Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 • Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)

Obveščanje uporabnikov po odpravi neskladja

 • Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
 • Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega št. uporabnikov)

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

 • Rogaške novice, OKO, Panorama
 • Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine

Priporočamo pa vam tudi, da nas na naši spletni strani večkrat obiščete, saj vam tam nudimo obilico aktualnih informacij s celotnega področja naše komunalne dejavnosti.

 

 

OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE
ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA
VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI
 
(ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

 Uporabniki, ki so oproščeni plačila okoljske dajatve za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, morajo v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli vsako leto vlogo obnavljati. Vlogo (obrazec OB 18) s prilogami je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina najkasneje do 31.01.2019.
V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev preneha in se mu prične obračunavati okoljsko dajatev v polnem znesku.

 

 

OBVESTILO O NOVEM TRANSAKCIJSKEM RAČUNU

Obveščamo vas, da smo v novembru 2018 odprli nov TRR račun pri Delavski hranilnici d.d. št. SI56 6100 0002 0825 374. TRR račun pri Abanki d.d. bo ukinjen 31.3.2019.
Vljudno vas naprošamo, da za vsa nakazila v prihodnje uporabljate nov račun, ki je tudi že naveden na vseh naših dokumentih izstavljenih po 1.12.2018.
Vse tiste, ki imate morda stari TRR račun zaveden v predlogah za izvedbo plačil, naprošamo, da spremenite TRR račun saj po 31.3.2019 stari kot omenjeno ne bo več deloval.
V primeru dodatnih vprašanj smo vam seveda na voljo.

 

 

UKINITEV OBRAČUNA ZA TRI IN ŠEST MESECEV

Obveščamo vas, da s 1.1.2019 ukinjamo možnost za izdajo računov za tri oziroma šest mesečno obdobje. Vsem uporabnikom se bodo od januarja 2019 dalje izstavljali samo mesečni računi.
Takšen način imajo tudi vsa druga komunalna podjetja, saj obračun za tri oz. šest mesecev zahteva dodatno programiranje, problem predstavljajo predvsem spremembe sredi tri oziroma šest mesečnega obračuna, za podjetje pa vse to predstavlja dodatne stroške.
V kolikor bi še vedno želeli plačevati za več mesecev skupaj, predlagamo, da v začetku obdobja vplačate okvirni znesek za tri oz. šest mesecev. Na vsakem posameznem računu bo razvidno, koliko dobroimetja še imate na računu. V kolikor namreč mesečnih računov ne boste poravnavali v rokih, določenih na računih, boste mesečno prejemali opomine.
Pri tem bi opozorili, da imate možnost plačila naših računov brez provizije na mestni blagajni v Rogaški Slatini, na občinski blagajni v Rogatcu in na Delavski hranilnici v Šmarju pri Jelšah.
Plačevanje računov si lahko uredite tudi s trajnim nalogom ali pa z odločitvijo za e-račun, ki vam ga pošljemo direktno na vašo banko.

 

 

NADZOR LOČEVANJA ODPADKOV

OKP Rogaška Slatina s sodelovanjem z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom  opravlja nadzor ločevanja odpadkov skozi celotno leto. Največ nepravilnosti ločevanja odpadkov je bilo ugotovljeno v zabojnikih za mešan komunalni odpad in sicer 268 kršitev ločevanja, v katerem je bil precejšen del odpadne embalaže (126 primerov), ki  sodi v zabojnik odpadne embalaže, ter  bioloških odpadkov (107 primerov), ki sodijo v zabojnik za biološke odpadke oziroma na kompostnik.
Pri zabojnikih za odlaganje embalaže (rumena vreča) smo zaznali 77 nepravilnosti. V zabojniku so bili prisotni biološki odpadki pri 35 primerih in mešani komunalni odpadki pri 32 primerih.
Kljub opozorilom ter vsesplošnemu obveščanju o ločevanju odpadkov veliko ljudi še vedno ne ve, kako se pravilno ločuje odpadke in kateri odpadki spadajo v kateri zabojnik. Napačno ločeni odpadki onesnažujejo pravilno zbrane smeti in tako povečujejo stroške obdelave ločeno zbranih odpadkov.

Navodila za ločevanje odpadkov (klikni za povečavo):

 

.
PDF Dokument